Funkcje informacyjne

W tej kategorii znajdują się funkcje Informacyjne.

Aby wykonać tę operację...

Wstaw - Funkcja - Kategoria Informacja


Dane w poniższej tabeli służą jako podstawa niektórych przykładów w opisach funkcji:

C

D

2

Wartość X

Wartość Y

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


BIEŻĄCY

Funkcja ta zwraca wynik, który jest częścią formuły (innymi słowy bieżący wynik komórki jest zmienną w formule). Jest ona głównie stosowana wraz z funkcją STYL() w celu zastosowania wybranego stylu do komórki, w zależności od jej zawartości.

Składnia

BIEŻĄCY()

Przykład

=1+2+BIEŻĄCY()

W przykładzie zwracana jest wartość 6. Formuła jest obliczana od lewej do prawej strony: 1 + 2 równa się 3, co daje wynik do daty, kiedy zostanie znaleziona wartość BIEŻĄCY(); funkcja BIEŻĄCY() daje zatem wynik 3, co po dodaniu do poprzedniego wyniku 3 równa się 6.

=A2+B2+STYL(JEŻELI(BIEŻĄCY()>10;"Czerwony";"Domyślny"))

W przykładzie zwracana jest wartość A2 + B2 (funkcja STYL zwraca tutaj wartość 0). Jeśli suma jest większa niż 10, do komórki zostaje zastosowany styl czerwony. Więcej objaśnień zawiera opis funkcji STYL.

="choo"&BIEŻĄCY()

W przykładzie jest zwracany tekst choochoo.

Szczegóły techniczne

Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

ORG.OPENOFFICE.CURRENT

BRAK

Zwraca wartość błędu #NIE DOTYCZY.

Składnia

BRAK()

Przykład

=BRAK() konwertuje zawartość komórki na wartość #NIE DOTYCZY.

CZY.ADR

Sprawdza, czy zawartość jednej lub kilku komórek jest odwołaniem. Weryfikuje typ odwołań w komórce lub w zakresie komórek. Zwraca PRAWDA, jeżeli argumentem jest odwołanie, w przeciwnym przypadku zwraca FAŁSZ.

W przypadku wystąpienia błędu funkcja zwraca wartość logiczną lub liczbową.

Składnia

CZY.ADR(wartość)

Wartość jest to testowana wartość.

Przykład

=CZY.ADR(C5) zwraca PRAWDA, ponieważ C5 zawiera poprawne odwołanie.

=CZY.ADR("abcdef") zwraca wartość FAŁSZ, jeśli nie istnieje komórka z takim tekstem.

=CZY.ADR(4) zwraca wartość FAŁSZ.

=CZY.ADR(ADR.POŚR("A6")) zwraca wartość PRAWDA, ponieważ funkcja ADR.POŚR jest funkcją, która zwraca odwołanie.

=CZY.ADR(ADRES(1; 1; 2; "Arkusz2")) zwraca wartość FAŁSZ, ponieważ ADRES jest funkcją, która zwraca tekst, mimo że wygląda jak odwołanie.

CZY.BRAK

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli komórka zawiera wartość błędu #NIE DOTYCZY.

Jeśli wystąpi błąd, funkcja zwraca wartość FAŁSZ.

Składnia

CZY.BRAK(wartość)

Wartość jest testowaną wartością lub wyrażeniem.

Przykład

=CZY.BRAK(D3) zwraca FAŁSZ.

CZY.BŁ

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli podana wartość oznacza błąd (z wyjątkiem #NIE DOTYCZY).

W przypadku wystąpienia błędu funkcja zwraca wartość logiczną lub liczbową.

Składnia

CZY.BŁ(wartość)

Wartość jest dowolną wartością lub wyrażeniem, w przypadku którego należy sprawdzić, czy stanowi błąd inny niż #NIE DOTYCZY.

Przykład

=CZY.BŁ(C8) gdzie komórka C8 zawiera =1/0 zwraca PRAWDA, ponieważ 1/0 jest wyrażeniem błędnym.

=CZY.BŁ(C9) gdzie komórka C9 zawiera =BRAK() zwraca FAŁSZ, ponieważ CZY.BŁ() ignoruje błąd #NIE DOTYCZY.

CZY.BŁĄD

Funkcja CZY.BŁĄD sprawdza, czy komórki zawierają ogólne wartości błędu. Funkcja CZY.BŁĄD rozpoznaje wartość błędu #NIE DOTYCZY.

W przypadku wystąpienia błędu funkcja zwraca wartość logiczną lub liczbową.

Składnia

CZY.BŁĄD(wartość)

Wartość jest dowolną wartością (lub odniesieniem do niej), którą należy sprawdzić. CZY.BŁĄD() zwraca PRAWDA, jeżeli zaistniał błąd.

Przykład

=CZY.BŁĄD(C8) zwraca PRAWDA, jeżeli komórka C8 zawiera =1/0, czyli wartość błędną.

=CZY.BŁĄD(C9), gdzie komórka C9 zawiera wartość =NA(), zwraca wartość PRAWDA.

CZY.FORMUŁA

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli komórka jest komórką formuły.

W przypadku wystąpienia błędu funkcja zwraca wartość logiczną lub liczbową.

Składnia

CZY.FORMUŁA(adres)

Odwołanie oznacza odwołanie do komórki, w przypadku której należy sprawdzić, czy zawiera odwołanie.

Przykład

=CZY.FORMUŁA(C4) zwraca FAŁSZ, jeżeli komórka C4 zawiera liczbę 5.

CZY.LICZBA

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest liczbą.

W przypadku wystąpienia błędu funkcja zwraca wartość logiczną lub liczbową.

Składnia

CZY.LICZBA(wartość)

Wartość jest dowolnym wyrażeniem, w przypadku którego należy sprawdzić, czy jest liczbą, czy tekstem.

Przykład

=CZY.LICZBA(C3) zwraca wartość PRAWDA, jeżeli komórka C3 zawiera liczbę 4.

=CZY.LICZBA(C2) zwraca wartość FAŁSZ, jeżeli komórka C2 zawiera tekst abcdef.

CZY.LOGICZNA

Służy do sprawdzenia, czy komórka zawiera wartość PRAWDA lub FAŁSZ.

Jeśli wystąpi błąd, funkcja zwraca wartość FAŁSZ.

Składnia

CZY.LOGICZNA(wartość)

Zwraca PRAWDA, jeżeli Wartość jest wartością logiczną (PRAWDA lub FAŁSZ), w przeciwnym wypadku zwraca FAŁSZ.

Przykład

=CZY.LOGICZNA(99) zwraca FAŁSZ, ponieważ 99 jest wartością numeryczną, a nie logiczną.

=CZY.LOGICZNA(CZY.BRAK(D4)) zwraca wartość PRAWDA niezależnie od zawartości komórki D4, ponieważ CZY.BRAK() zwraca wartość logiczną.

CZY.NIE.TEKST

Sprawdza, czy zawartość komórki to tekst czy liczby i zwraca FAŁSZ jeśli komórka zawiera tekst.

Jeśli wystąpi błąd, funkcja zwraca wartość TRUE.

Składnia

CZY.NIE.TEKST(wartość)

Wartość jest dowolną wartością lub wyrażeniem, które należy sprawdzić w celu określenia, czy jest tekstem, liczbą lub wartością logiczną.

Przykład

=CZY.NIE.TEKST(D2) zwraca FAŁSZ, jeżeli komórka D2 zawiera tekst abcdef.

=CZY.NIE.TEKST(D9) zwraca PRAWDA, jeżeli komórka D9 zawiera liczbę 8.

CZY.NIEPARZYSTE

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest liczbą nieparzystą lub FAŁSZ, jeśli wartość jest liczbą parzystą.

Składnia

CZY.NIEPARZYSTE(wartość)

Wartość jest sprawdzaną wartością.

Jeśli wartość nie jest liczbą całkowitą, wszystkie cyfry po separatorze dziesiętnym zostaną zignorowane. Znak wartości również zostanie zignorowany.

Przykład

=CZY.NIEPARZYSTE(33) zwraca wartość PRAWDA

=CZY.NIEPARZYSTE(48) zwraca wartość FAŁSZ

=CZY.NIEPARZYSTE(3,999) zwraca wartość PRAWDA

=CZY.NIEPARZYSTE(-3,1) zwraca wartość PRAWDA

CZY.NIEPARZYSTE.DODATKOWE

Zwraca wartość PRAWDA (1), jeśli liczba nie zwraca wartości całkowitej po podzieleniu przez 2.

note

Funkcje, których nazwy kończą się na .DODATKOWE lub .EXCEL2003, zwracają te same wartości, co odpowiadające im funkcje programu Microsoft Excel. Aby uzyskać wyniki oparte na standardach międzynarodowych, należy użyć funkcji o nazwie bez przyrostka,


Składnia

CZY.NIEPARZYSTE.DODATKOWE(liczba)

Liczba: liczba, która ma zostać sprawdzona.

Przykład

=CZY.NIEPARZYSTE.DODATKOWE(5) zwraca wartość 1.

CZY.PARZYSTE

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest liczbą parzystą lub FAŁSZ, jeśli wartość jest liczbą nieparzystą.

Składnia

CZY.PARZYSTE(wartość)

Wartość jest sprawdzaną wartością.

Jeśli wartość nie jest liczbą całkowitą, wszystkie cyfry po separatorze dziesiętnym zostaną zignorowane. Znak wartości również zostanie zignorowany.

Przykład

=CZY.PARZYSTE(48) zwraca wartość PRAWDA

=CZY.PARZYSTE(33) zwraca wartość FAŁSZ

=CZY.PARZYSTE(0) zwraca wartość PRAWDA

=CZY.PARZYSTE(-2,1) zwraca wartość PRAWDA

=CZY.PARZYSTE(3,999) zwraca wartość FAŁSZ

CZY.PARZYSTE.DODATKOWE

Sprawdza parzystość liczb. Zwraca wartość PRAWDA (1), jeśli liczba zwraca wartość całkowitą po podzieleniu przez 2.

note

Funkcje, których nazwy kończą się na .DODATKOWE lub .EXCEL2003, zwracają te same wartości, co odpowiadające im funkcje programu Microsoft Excel. Aby uzyskać wyniki oparte na standardach międzynarodowych, należy użyć funkcji o nazwie bez przyrostka,


Składnia

CZY.PARZYSTE.DODATKOWE(liczba)

Liczba: liczba, która ma zostać sprawdzona.

Przykład

=CZY.PARZYSTE.DODATKOWE(5) zwraca wartość 0.

=CZY.PARZYSTE.DODATKOWE(A1) zwraca wartość 1, jeśli komórka A1 zawiera liczbę 2.

CZY.PUSTA

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli odwołuje się do pustej komórki. Służy do sprawdzenia, czy komórka jest pusta. Komórka zawierająca formułę nie jest komórką pustą.

W przypadku wystąpienia błędu funkcja zwraca wartość logiczną lub liczbową.

Składnia

CZY.PUSTA(wartość)

wartość jest testowaną zawartością.

Przykład

=CZY.PUSTA(D2) zwraca FAŁSZ.

CZY.TEKST

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli zawartość komórki jest tekstem.

Jeśli wystąpi błąd, funkcja zwraca wartość FAŁSZ.

Składnia

CZY.TEKST(wartość)

Wartość jest sprawdzaną wartością numeryczną, logiczną lub wartością błędu.

Przykład

=CZY.TEKST(D9) zwraca PRAWDA, jeżeli komórka D9 zawiera tekst abcdef.

=CZY.TEKST(C3) zwraca FAŁSZ, jeżeli komórka C3 zawiera liczbę 3.

FORMUŁA

Wyświetla formułę zawartą w podanej komórce jako tekst.

Funkcja ta jest zawsze przeliczana za każdym razem, gdy następuje ponowne obliczenie.

Składnia

FORMUŁA(odwołanie)

odwołanie oznacza odwołanie do komórki zawierającej formułę.

Nieprawidłowe odwołanie lub odwołanie do komórki, która nie zawiera formuły, daje w wyniku wartość błędu #NIE DOTYCZY.

Przykład

Jeżeli komórka A8 zawiera formułę =SUMA(1;2;3) wówczas

=FORMUŁA(A8) zwraca tekst =SUMA(1;2;3).

INFO

Zwraca informacje specyficzne dla bieżącego środowiska pracy. Funkcja otrzymuje argument w postaci pojedynczego tekstu i w zależności od tego parametru zwraca dane.

Funkcja ta jest zawsze przeliczana za każdym razem, gdy następuje ponowne obliczenie.

Składnia

INFO("Type")

Poniższa tabela zawiera zestawienie wartości argumentu tekstowego Type i wartości zwracanych przez funkcję INFO.

Wartość parametru "Type"

Zwracana wartość

"osversion"

Zawsze "Windows (32-bit) NT 5.01" ze względów zgodności

"system"

Typ systemu operacyjnego:
„ANDROID” dla mobilnego systemu operacyjnego Google,
„DRAGONFLY” dla systemu operacyjnego DragonFly rozwidlonego z FreeBSD,
„EMSCRIPTEN” dla przeglądarkowego systemu WebAssembly,
„FREEBSD”, „OPENBSD” lub „NETBSD” dla systemów operacyjnych opartych na Berkeley Software Distribution (BSD)
„HAIKU” dla systemu operacyjnego kompatybilnego z BeOS
„iOS” dla mobilnego systemu operacyjnego Apple
„LINUX” dla systemów operacyjnych opartych na GNU/Linux
„MACOSX” dla Apple Mac OS X
„SOLARIS” dla systemu operacyjnego Oracle Solaris
„WNT” dla Microsoft Windows

"release"

Identyfikator wersji produktu, na przykład "300m25(Build:9876)"

"numfile"

Zawsze 1, ze względów zgodności

"recalc"

Bieżący tryb przeliczania formuły, "Automatic" (Automatyczny) lub "Manual" (Ręczny) (zlokalizowane dla języka LibreOffice)


note

Inne aplikacje arkuszy kalkulacyjnych mogą akceptować lokalizowane wartości parametru Type, ale LibreOffice Calc akceptuje tylko wartości angielskie.


Przykład

=INFO("release") zwraca numer wersji produktu używanego programu LibreOffice.

=INFO(D5), gdzie komórka D5 zawiera łańcuch tekstowy, do którego system zwraca typ operacji systemowej.

JEŻELI.BRAK

Zwraca wartość, jeśli komórka nie zawiera wartości błędu #N/D (wartość niedostępna), lub wartość alternatywną, jeśli zawiera.

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.0 LibreOffice.


Składnia

JEŻELI.BRAK(wartość; wartość_alternatywna)

Wartość jest wartością lub wyrażeniem, które ma być zwracane jeśli wynik nie jest równy lub jest błędem #N/D.

Wartość_alternatywna jest wartością lub wyrażeniem, które ma być zwracane jeśli wyrażenie lub wartość Wartości jest równe lub wynik jest błędem #N/D.

Przykład

=JEŻELI.BŁĄD(D3;D4) zwraca wartość D3 jeśli D3 nie jest wynik błędu #N/D, lub D4 jeśli posiada.

JEŻELI.BŁĄD

Zwraca wartość, jeśli komórka nie zawiera wartości błędu, lub wartość alternatywną, jeśli zawiera.

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.0 LibreOffice.


Składnia

JEŻELI.BŁĄD(wartość; wartość_alternatywna)

Wartość jest wartością lub wyrażeniem, które ma być zwracane, jeśli wynik nie jest równy lub jest błędem.

Wartość_alternatywna jest wartością lub wyrażeniem, które ma być zwracane jeśli wyrażenie lub wartość Wartości jest równe lub wynik jest błędem.

Przykład

=JEŻELI.BŁĄD(C8;C9) dla komórki C8 zawierającej =1/0 zwracana jest wartość C9, ponieważ 1/0 jest błędem.

=JEŻELI.BŁĄD(C8;C9) dla komórki C8 zawierającej 13 zwracana jest 13, wartość C8 nie jest błędem.

KOMÓRKA

Zwraca adres, format lub zawartość komórki.

Składnia

KOMÓRKA("typ_informacji" [; odwołanie])

Typ_informacji stanowi ciąg określający rodzaj informacji. Ciąg jest zawsze w języku angielskim. Wielkie i małe litery są opcjonalne.

Typ informacji

Znaczenie

COL

Zwraca numer kolumny odwołania.

=KOMÓRKA("COL";D2) zwraca wartość 4.

ROW

Zwraca numer wiersza odwołania.

=KOMÓRKA("ROW";D2) zwraca wartość 2.

SHEET

Zwraca numer arkusza odwołania.

=KOMÓRKA("Sheet";Arkusz3.D2) zwraca wartość 3.

ADDRESS

Zwraca bezwzględny adres komórki odwołania.

=KOMÓRKA("ADDRESS";D2) zwraca wartość $D$2.

=KOMÓRKA("ADDRESS";Arkusz3.D2) zwraca wartość $Arkusz3.$D$2.

=KOMÓRKA("ADDRESS";'X:\dr\test.ods'#$Arkusz1.D2) zwraca wartość 'file:///X:/dr/test.ods'#$Arkusz1.$D$2.

FILENAME

Zwraca nazwę pliku i numer arkusza komórki odwołania.

=KOMÓRKA("FILENAME";D2) zwraca wartość 'file:///X:/dr/own.ods'#$Arkusz1, jeśli formuła w bieżącym dokumencie X:\dr\own.ods znajduje się na arkuszu Arkusz1.

=KOMÓRKA("FILENAME";'X:\dr\test.ods'#$Arkusz1.D2) zwraca wartość 'file:///X:/dr/test.ods'#$Arkusz1.

COORD

Zwraca pełen adres komórki zapisany w notacji Lotus™.

=KOMÓRKA("COORD"; D2) zwraca wartość $A:$D$2.

=KOMÓRKA("COORD"; Arkusz3.D2) zwraca wartość $C:$D$2.

CONTENTS

Zwraca zawartość komórki odwołania bez formatowania.

TYPE

Zwraca typ zawartości komórki.

b = blank (pusty) - komórka pusta

l = label (etykieta) - wynik komórki jest tekstem

v = value (wartość) - wynik komórki jest liczbą

WIDTH

Zwraca szerokość kolumny odwołania. Jednostką jest liczba zer, które można zmieścić w kolumnie przy założeniu domyślnego tekstu i wielkości.

PREFIX

Zwraca wyrównanie kolumny odwołania.

' = wyrównanie do lewej lub wyrównanie lewostronne

" = wyrównanie do prawej

^ = centrowanie

\ = powtarzanie (obecnie nieaktywne)

PROTECT

Zwraca stan ochrony komórki.

1 = komórka jest chroniona

0 = komórka nie jest chroniona

FORMAT

Zwraca ciąg znaków oznaczający format liczby.

, = liczba z separatorem tysięcy

F = liczba bez separatora tysięcy

C = format walutowy

S = format wykładniczy, na przykład 1,234+E56

P = wartość procentowa

W powyższych formatach liczba miejsc po przecinku jest podana w postaci liczby. Przykład: format liczby # ##0,0 zwraca wartość ,1, natomiast format liczby 00,000% zwraca wartość P3

D1 = MMM-D-RR, MM-D-RR i podobne formaty

D2 = DD-MM

D3 = MM-RR

D4 = DD-MM-RRRR GG:MM:SS

D5 = MM-DD

D6 = GG:MM:SS AM/PM

D7 = GG:MM AM/PM

D8 = GG:MM:SS

D9 = GG:MM

G = wszystkie pozostałe formaty

- (minus) na końcu = liczby ujemne są wyróżniane kolorem

() (nawiasy) na końcu = w kodzie formatu znajduje się nawias otwierający

COLOR

Zwraca wartość 1, jeśli wartości ujemne są formatowane z użyciem koloru, w przeciwnym razie zwraca wartość 0.

PARENTHESES

Zwraca wartość 1, kod formatu zawiera nawias otwierający (, w przeciwnym razie zwraca wartość 0.


Odwołanie (lista opcji) określa pozycję sprawdzanej komórki. Jeśli Odwołanie jest zakresem, komórka przesuwa się do lewego górnego narożnika zakresu. Jeśli Odwołanie nie zostało podane, LibreOffice Calc zakłada pozycję komórki zawierającej formułę. Program Microsoft Excel odwołuje się do komórki, w której znajduje się kursor.

L

Zwraca liczbową wartość danego parametru. Zwraca 0 jeśli parametr jest tekst lub FAŁSZ.

W przypadku wystąpienia błędu funkcja zwraca wartość błędu.

Składnia

L(wartość)

wartość jest parametrem do przekształcenia w liczbę. L() zwraca wartość liczbową, jeśli to możliwe. Zwraca ona wartości logiczne PRAWDA i FAŁSZ jako 1 i 0. Tekst zwraca jako 0.

Przykład

=L(123) zwraca wartość 123

=L(PRAWDA()) zwraca wartość 1

=L(FAŁSZ()) zwraca wartość 0

=L("abc") zwraca wartość 0

=L(1/0) zwraca wartość #DZIEL/0!

TYP

Zwraca typ wartości, gdzie 1 = liczba, 2 = tekst, 4 = wartość logiczna, 8 = formuła, 16 = wartość błędu, 64 = macierz.

W przypadku wystąpienia błędu funkcja zwraca wartość logiczną lub liczbową.

Składnia

TYP(wartość)

Wartość jest określoną wartością, dla której typ danych jest ustalony.

Przykład (zob. przykładowa tabela powyżej)

=TYP(C2) zwraca wartość 2.

=TYP(D9) zwraca wartość 1.

Prosimy o wsparcie!