Date & Time Functions

Poniżej przedstawiono funkcje arkusza używane do wstawiania i edycji wartości określających daty i godziny.

Aby wykonać tę operację...

Wstaw - Funkcja - Kategoria Data i godzina


note

Funkcje, których nazwy kończą się na .DODATKOWE lub .EXCEL2003, zwracają te same wartości, co odpowiadające im funkcje programu Microsoft Excel. Aby uzyskać wyniki oparte na standardach międzynarodowych, należy użyć funkcji o nazwie bez przyrostka,


LibreOffice wewnętrznie traktuje wartości daty i godziny jako wartości numeryczne. W przypadku przypisania do wartości daty lub godziny formatu "Liczba" wartość zostanie przekształcona na liczbę. Na przykład wartość "01.01.2000 12:00" zostanie przekształcona na liczbę 36526,5. Część całkowita liczby określa datę, natomiast część ułamkowa - godzinę. Jeśli taki typ reprezentacji numerycznej daty lub godziny nie jest odpowiedni, można odpowiednio zmienić format liczby (daty lub godziny). W tym celu należy zaznaczyć komórkę zawierającą wartość daty lub godziny, wyświetlić jej menu kontekstowe i wybrać pozycję Formatuj komórki. Zakładka Liczby zawiera funkcje służące do definiowania formatu liczb.

Podstawa daty dla dnia zerowego

Daty są obliczane jako odstępy od początkowego dnia zerowego. Dzień zerowy można ustawić tak, aby był jednym z poniższych:

Podstawa daty

Użyj

'1899-12-30'

(domyślny)

'1900-01-01'

(używana w starszym programie StarCalc 1.0)

'1904-01-01'

(używane w oprogramowaniu Apple)


Wybierz polecenie – LibreOffice Calc – Oblicz, aby wskazać bazę danych.

warning

W przypadku kopiowania i wklejania komórek zawierających wartości określające daty pomiędzy dwoma arkuszami, w obu dokumentach należy ustawić tę samą podstawę dat. Jeśli podstawy będą różne, wartości określające daty ulegną zmianie.


Dwie cyfry roku

W menu – LibreOffice – Ogólne odszukaj pole Rok (dwie cyfry). W tym miejscu można ustawić przedział lat, dla którego używana jest dwucyfrowa postać roku. Należy zwrócić uwagę, że zmiany tu dokonane mają wpływ na niektóre z poniższych funkcji.

note

Podczas wprowadzania dat w ramach formuł, ukośniki lub kreski są używane jako separatory daty oraz są interpretowane jako operatory arytmetyczne, dlatego daty wprowadzone w tym formacie nie są rozpoznawane jako daty, co też skutkuje błędnymi obliczeniami. Aby ustrzec się przed interpretacją dat w ramach formuł , należy użyć funkcji DATA, na przykład DATA(1954;7;20) lub też należy umieścić datę w cudzysłów i użyć notacji ISO 8601, na przykład "1954-07-20". Unikaj używania formatów daty zależnych ustawień regionalnych, takich jak "07/20/54". Jeśli dokument zostanie wczytany w programie z innymi ustawieniami regionalnymi, obliczenia mogą wygenerować błędy.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


note

Time zone information is not used in Date and Time functions and cells.


Funkcje

Date & Time Functions

DATA

DATA.RÓŻNICA

DATA.WARTOŚĆ

DZIEŃ

DNI

DNI.360

WIELKANOC

NR.SER.DATY

NR.SER.OST.DN.MIES

GODZINA

ISO.NUM.TYG

MINUTA

MIESIĄC

DNI.ROBOCZE

DNI.ROBOCZE.NIESTAND

TERAZ

SEKUNDA

CZAS

CZAS.WARTOŚĆ

DZIŚ

DZIEŃ.TYG

NUM.TYG

NUM.TYG.EXCEL2003

NUM.TYG.OOO

DZIEŃ.ROBOCZY

WORKDAY.INTL

ROK

CZĘŚĆ.ROKU

Prosimy o wsparcie!