Usuń komórki

Całkowicie usuwa wybrane komórki, kolumny lub wiersze. Komórki poniżej i po prawej stronie usuwanych komórek zajmą ich miejsce. Należy pamiętać, że wybrana opcja usuwania jest zapamiętywana i używana przy następnym wywołaniu tego okna dialogowego.

Aby wykonać tę operację...

Choose Sheet - Delete Cells.


Usuń komórki

Zaznacz

Obszar zawiera opcje określające sposób wyświetlania arkusza po usunięciu komórek.

Przesuń komórki do góry

Miejsce po usuniętych komórkach zostanie wypełnione komórkami znajdującymi się poniżej usuwanych komórek.

Przesuń komórki w lewo

Miejsce po usuniętych komórkach zostanie wypełnione komórkami znajdującymi się po prawej stronie usuwanych komórek.

Usuń całe wiersze

Po zaznaczeniu co najmniej jednej komórki usuwa cały wiersz z arkusza.

Usuń całe kolumny

Po zaznaczeniu co najmniej jednej komórki usuwa całą kolumnę z arkusza.

Please support us!