Usuń komórki

Całkowicie usuwa wybrane komórki, kolumny lub wiersze. Komórki poniżej i po prawej stronie usuwanych komórek zajmą ich miejsce. Należy pamiętać, że wybrana opcja usuwania jest zapamiętywana i używana przy następnym wywołaniu tego okna dialogowego.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Usuń komórki.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Usuń komórki.

Z interfejsu z kartami:

W menu Układ karty Układ wybierz Usuń.

Z pasków narzędzi:

Ikona usuwania komórek

Usuń komórki

Przy pomocy klawiatury:

+ "-"


Zaznaczenie

Obszar zawiera opcje określające sposób wyświetlania arkusza po usunięciu komórek.

Przesuń komórki do góry

Miejsce po usuniętych komórkach zostanie wypełnione komórkami znajdującymi się poniżej usuwanych komórek.

Przesuń komórki w lewo

Miejsce po usuniętych komórkach zostanie wypełnione komórkami znajdującymi się po prawej stronie usuwanych komórek.

Usuń całe wiersze

Po zaznaczeniu co najmniej jednej komórki usuwa cały wiersz z arkusza.

tip

To polecenie jest równoważne .


Usuń całe kolumny

Po zaznaczeniu co najmniej jednej komórki usuwa całą kolumnę z arkusza.

tip

To polecenie jest równoważne .


Prosimy o wsparcie!