Wypełnienie liczbami losowymi

Wypełnia zakres komórek automatycznie wygenerowanymi liczbami pseudolosowymi z wybranej funkcji rozkładu i jego parametrami.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Arkusz - Wypełnij komórki - Liczba losowa.


Dane

Zakres komórek

Określ zakres komórek do wypełnienia losowymi liczbami. Jeśli wcześniej wybrano zakres, zostanie on wyświetlony tutaj.

Generator liczb losowych

Rozkład

Funkcja rozkładu dla generatora liczb losowych.

Obecne funkcje rozkładu i ich parametry

Rozkład

Parametry

Jednostajny

 • Minimum: Wartość minimalna próbki.

 • Maksimum: Wartość maksymalna próbki.

Jednostajny całkowitoliczbowy

 • Minimum: Wartość minimalna próbki.

 • Maksimum: Wartość maksymalna próbki.

Normalna

 • Średnia: Średnia rozkładu normalnego.

 • Odchylenie standardowe: Odchylenie standardowe rozkładu normalnego.

Ikona ostrzeżenia

Średnia i odchylenie standardowe wygenerowanych liczb może nie być równe średniej i odchyleniu standardowemu wpisanych w oknie dialogowym.


Cauchy'ego

 • Mediana: mediana danych lub parametr położenia.

 • Sigma: parametr skali.

Ikona ostrzeżenia

Mediana i sigma wygenerowanych liczb może nie być równa z wpisanymi danymi w oknie dialogowym.


Bernoulliego

 • Wartość p: Prawdopodobieństwo sukcesu.

Dwumianowy

 • Wartość p: Prawdopodobieństwo sukcesu próby.

 • Liczba prób: liczba prób eksperymentu.

Chi-kwadrat

 • Wartość Nu: dodatnia liczba całkowita określająca liczbę stopni swobody.

Geometryczny

 • Wartość p: Prawdopodobieństwo sukcesu próby.

Dwumianowy odwrotny

 • Wartość p: Prawdopodobieństwo sukcesu próby.

 • Liczba prób: liczba prób eksperymentu.


Opcje

Włączenie inicjatora niestandardowego

Ustawia wartość początkową generatora liczb losowych do znanej wartości inicjatora.

Inicjator

Wartość ustawia początek algorytmu generatora liczb losowych. Jest on używany do rozpoczęcia (inicjator) generatora liczb losowych w celu odtworzenia tego samego ciągu liczb pseudolosowych. Określ dodatnią liczbę całkowitą (1, 2, ...), aby uzyskać określoną sekwencję lub pozostaw to pole puste, jeżeli nie potrzebujesz tej konkretnej funkcji.

Włączenie zaokrągleń

Obcina liczbę do określonej liczby miejsc po przecinku.

Miejsca po przecinku

Liczba miejsc dziesiętnych wygenerowanych liczb.

Prosimy o wsparcie!