Wypełnij serię

Automatically generate series with the options in this dialog. Determine direction, increment, time unit and series type.

Ikona notatki

Przed wypełnieniem serii należy zaznaczyć zakres komórek.


Aby wykonać tę operację...

Wybierz Arkusz - Wypełnij komórki - Serię.


Aby automatycznie uzupełnić serię zgodnie z założonymi regułami uzupełniania, po wyświetleniu okna dialogowego Wypełnij serię należy zaznaczyć opcję Autowypełnianie.

Kierunek

Określa kierunek tworzenia serii.

W dół

W zaznaczonym zakresie komórek kolumny tworzy pionową serię danych w dół, korzystając ze zdefiniowanego przyrostu do wartości końcowej.

W prawo

W zaznaczonym zakresie komórek tworzy serię danych od lewej do prawej, korzystając ze zdefiniowanego przyrostu do wartości końcowej.

W górę

W zaznaczonym zakresie komórek kolumny tworzy pionową serię danych w górę, korzystając ze zdefiniowanego przyrostu do wartości końcowej.

W lewo

W zaznaczonym zakresie komórek tworzy serię danych od prawej do lewej, korzystając ze zdefiniowanego przyrostu do wartości końcowej.

Typ serii

Defines the series type. Choose between Linear, Growth, Date and AutoFill.

Liniowo

Tworzy liniową serię liczb, korzystając ze zdefiniowanego przyrostu i wartości końcowej.

Wzrost

Tworzy przyrostową serię liczb, korzystając ze zdefiniowanego przyrostu i wartości końcowej.

Data

TTworzy serię dat, korzystając ze zdefiniowanego przyrostu i daty końcowej.

Autowypełnianie

Forms a series directly in the sheet. The AutoFill function takes account of customized lists. For example, by entering January in the first cell, the series is completed using the list defined under - LibreOffice Calc - Sort Lists.

Funkcja Autowypełnianie próbuje uzupełnić serię wartości, korzystając ze zdefiniowanego wzorca. Seria 1, 3, 5 jest automatycznie uzupełniana wartościami 7, 9, 11, 13 itd. Seria daty i czasu są uzupełniane na podobnej zasadzie, na przykład po zaznaczeniu dat 01.01.99 i 15.01.99 komórki zostaną uzupełnione z przyrostem 14-dniowym.

Automatyczne wstawianie danych w oparciu o przylegające komórki

Jednostka czasu

W tym obszarze można określić żądaną jednostkę czasu. Ten obszar jest aktywny wyłącznie po wybraniu opcji Data w obszarze Typ serii.

Dzień

Użycie typu serii Data wraz z tą opcją powoduje utworzenie serii wszystkich siedmiu dni tygodnia. Jednostką przyrostu jest dzień.

Dzień tygodnia

Użycie typu serii Data wraz z tą opcją powoduje utworzenie serii pięciu dni tygodnia. Jednostką zwiększania jest dzień.

Miesiąc

Użyj serii typuData i tej opcji utworzenia serii, której jednostką Przyrost jest miesiąc.

Rok

Użyje serii typu Data i tej opcji utworzenia serii, której jednostką przyrostu jest rok.

Wartość początkowa

Określa początkową wartość serii. Pozwala wprowadzić liczby, daty lub godziny.

Wartość końcowa

Określa końcową wartość serii. Pozwala wprowadzić liczby, daty lub godziny.

Przyrost

Termin "przyrost" oznacza wielkość, o jaką jest zwiększana wartość. Określa wartość, o jaką są zwiększane kolejne elementy serii. Pole pozwala wprowadzać dane tylko dla typu serii Liniowo, Wzrost lub Data.

Prosimy o wsparcie!