Nawigator

Aktywuje i dezaktywuje Nawigator. Nawigator to dokowalne okno.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Nawigator.

Naciśnij F5

Na pasku Standardowym lub w Panelu bocznym kliknij

Ikona włączenia/wyłączenia Nawigatora

Włącz/wyłącz Nawigator


Nawigator przeglądu dokumentu

Aby wyświetlić Nawigator, wybierz polecenie Widok - Nawigator.

Kolumna

Wprowadź literę kolumny w polu Kolumna. Naciśnij klawisz Enter, aby przenieść kursor komórki do określonej kolumny w tym samym wierszu.

Wiersz

Wprowadź numer wiersza w polu Wiersz. Naciśnij klawisz Enter, aby przenieść kursor komórki do określonego wiersza w tej samej kolumnie.

Zakres danych

Określa aktualny zakres danych oznaczony przez pozycję kursora komórki.

Ikona

Zakres danych

Początek

Przenosi kursor do komórki na początku bieżącego zakresu danych wyróżnionego za pomocą przycisku Zakres danych.

Ikona początku

Początek

Koniec

Przenosi kursor do komórki na końcu bieżącego zakresu danych wyróżnionego za pomocą przycisku Zakres danych.

Ikona końca

Koniec

Przełącz

Przełącza widok zawartości. Wyświetlany jest tylko wybrany element Nawigatora i jego elementy podrzędne. Kliknij ikonę ponownie, aby przywrócić wszystkie elementy do przeglądania.

Ikona przełączania

Przełącz

Scenariusze

Wyświetla wszystkie dostępne scenariusze. Aby zastosować scenariusz, należy kliknąć dwukrotnie jego nazwę. Wynik zostanie wyświetlony na arkuszu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy wybrać Narzędzia - Scenariusze.

Ikona scenariuszy

Scenariusze

Jeśli Nawigator wyświetla scenariusze, kliknięcie prawym przyciskiem myszy nazwy scenariusza pozwala uzyskać dostęp do następujących poleceń:

Usuń

Usuwa wybrany punkt scenariusza.

Właściwości

Otwiera okno dialogowe Edycja scenariusza umożliwiające edycję właściwości scenariusza.

Tryb przeciągania

Otwiera podmenu uruchamiające tryb przeciągania. Tryb przeciągania można także uruchomić w menu kontekstowym okna Nawigatora. Czynność wykonywana podczas przeciągania obiektu z Nawigatora do dokumentu może zostać określona przez użytkownika. W zależności od wybranego trybu ikona oznacza, czy tworzone będzie hiperłącze, zwykłe łącze lub kopia.

Ikona trybu przeciągania

Tryb przeciągania

Wstaw jako hiperłącza

Po przeciągnięciu obiektu z Nawigatora do dokumentu tworzy hiperłącze do obiektu. Późniejsze kliknięcie utworzonego hiperłącza powoduje umieszczenie kursora na odpowiednim obiekcie i jego podgląd.

note

Przed użyciem hiperłącza wstawionego do otwartego dokumentu należy zapisać dokument.


Wstaw jako łącze

Po przeciągnięciu obiektu z Nawigatora do dokumentu tworzy łącze do obiektu.

Wstaw jako kopię

Po przeciągnięciu obiektu z Nawigatora do dokumentu tworzy kopię obiektu.

Obiekty

Wyświetla wszystkie obiekty w dokumencie.

Dokumenty

Wyświetla nazwy wszystkich otwartych dokumentów. Aby przejść do innego otwartego dokumentu, należy kliknąć jego nazwę w Nawigatorze. W nawiasach po nazwie dokumentu umieszczono informację o stanie dokumentu (aktywny, nieaktywny). Do aktywnego dokumentu można także przejść, korzystając z menu Okno.

Prosimy o wsparcie!