Obiekty, funkcje i usługi UNO

Funkcje, obiekty i usługi Unified Network Objects (UNO).

Obiekty globalne LibreOffice

Obiekt StarDesktop

Obiekt StarDesktop reprezentuje aplikację LibreOffice. Niektóre procedury lub obiekty interfejsu użytkownika, takie jak bieżące okno, mogą być używane przez StarDesktop.

Funkcja GetDefaultContext

Zwraca domyślny kontekst "Process Service Factory", jeśli istnieje, w przeciwnym razie zwraca odwołanie o wartości null.

Funkcja GetProcessServiceManager

Zwraca ProcessServiceManager (centralny obiekt typu Uno ServiceManager).

Specyfikator GlobalScope

Aby zarządzać osobistymi lub udostępnionymi kontenerami bibliotek (Makra aplikacji lub Moje makra) z poziomu dokumentu, użyj specyfikatora GlobalScope.

Obiekty aktywnego dokumentu

Z aktywnego dokumentu można użyć następujących obiektów.

Obiekt BasicLibraries

Obiekt DialogLibraries

Obiekt ThisComponent

ThisComponent reprezentuje bieżący dokument w makrach Basic. Adresuje aktywny składnik, którego właściwości można odczytywać i ustawiać oraz którego metody można wywoływać. Właściwości i metody udostępniane przez ThisComponent zależą od typu dokumentu.

Obiekt ThisDatabaseDocument

ThisDatabaseDocument odnosi się do aktywnego dokumentu Base, którego właściwości można odczytywać i ustawiać oraz którego metody można wywoływać.

ThisDatabaseDocument zwraca obiekt typu com.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

Metody UNO

Użyj następujących metod do zarządzania obiektami lub wykonywania zapytań Unified Network (UNO).

Funkcja CreateUnoDialog

Tworzy obiekt UNO Basic który reprezentuje okno dialogowe UNO podczas wykonywania programu Basic.

Funkcja CreateUnoListener

Funkcja tworzy instancję obiektu Listener (odbiornik).

Funkcja CreateUnoService

Tworzy instancję usługi Uno z ProcessServiceManager.

Funkcja CreateUnoServiceWithArguments

Tworzy instancję usługi UNO z ProcessServiceManager, włączając dodatkowe opcjonalne argumenty.

Funkcja CreateUnoStruct

Tworzy wystąpienie typu struktury Uno.

Funkcja CreateUnoValue

Zwraca obiekt odpowiadający dokładnie wprowadzonej wartości odnoszącej się do systemu typu Uno.

Funkcja EqualUnoObjects

Zwraca True, jeśli dwie określone zmienne Basic reprezentują tę samą instancję obiektu UNO.

Funkcja HasUnoInterfaces

Sprawdza, czy obiekt UNO Basic obsługuje określone interfejsy UNO.

Funkcja IsUnoStruct

Zwraca wartość True (prawda), jeśli obiekt stanowi strukturę typu Uno.

Funkcja CreateObject

Tworzy obiekt UNO.

Ta metoda tworzy wystąpienia typu, który jest przekazywany jako parametr.

note

LibreOffice udostępnia interfejs programowania aplikacji (API), który umożliwia obsługę komponentów LibreOffice z różnych języków programowania przy użyciu zestawu LibreOffice Software Development Kit (SDK). Aby uzyskać więcej informacji o interfejsie API LibreOffice i oprogramowaniu Software Development Kit, odwiedź stronę https://api.libreoffice.org.


Prosimy o wsparcie!