UNO Objects, Functions and Services

Functions, objects and services of Unified Network Objects (UNO).

LibreOffice Global Objects

StarDesktop object

The StarDesktop object represents LibreOffice application. Some routines or user interface objects such as current window can be used via StarDesktop.

Funkcja GetDefaultContext

Zwraca domyślny kontekst fabrycznej obsługi procesu, jeśli takowa istnieje, w przeciwnym razie zwraca wartość Null.

Funkcja GetProcessServiceManager

Zwraca ProcessServiceManager (centralny obiekt typu Uno ServiceManager).

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (LibreOffice Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Active document Objects

The following objects can be used from the active document.

BasicLibraries Object

DialogLibraries Object

ThisComponent Object

ThisComponent represents the current document in Basic macros. It addresses the active component whose properties can be read and set, and whose methods can be called. Properties and methods available through ThisComponent depend on the document type.

ThisDatabaseDocument object

ThisDatabaseDocument addresses the active Base document whose properties can be read and set, and whose methods can be called.

ThisDatabaseDocument returns an object of type com.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

UNO Methods

Use the following methods to manage or query Unified Network Objects (UNO).

Funkcja CreateUnoStruct

Tworzy wystąpienie typu struktury Uno.

CreateUnoService Function

Tworzy wystąpienie usługi Uno za pomocą ProcessServiceManager.

Funkcja CreateUnoDialog

Tworzy obiekt Basic typu Uno, który reprezentuje okno dialogowe Uno podczas wykonywania programu Basic.

Funkcja CreateUnoListener

Funkcja tworzy instancję obiektu Listener (odbiornik).

Funkcja CreateUnoValue

Zwraca obiekt odpowiadający dokładnie wprowadzonej wartości odnoszącej się do systemu typu Uno.

Funkcja CreateObject

Tworzy obiekt UNO.

Ta metoda tworzy wystąpienia typu, który jest przekazywany jako parametr.

Funkcja EqualUnoObjects

Zwraca wartość True (prawda), jeśli dwa określone obiekty Basic typu Uno reprezentują instancję tego samego obiektu typu Uno.

CreateUnoService Function

Tworzy wystąpienie usługi Uno za pomocą ProcessServiceManager.

Funkcja HasUnoInterfaces

Sprawdza, czy obiekt Uno programu Basic obsługuje określone interfejsy Uno.

Funkcja IsUnoStruct

Zwraca wartość True (prawda), jeśli obiekt stanowi strukturę typu Uno.

note

LibreOffice provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the LibreOffice components with different programming languages by using the LibreOffice Software Development Kit (SDK). For more information about the LibreOffice API and the Software Development Kit, visit https://api.libreoffice.org


Please support us!