Obiekt ThisDatabaseDocument

ThisDatabaseDocument odnosi się do aktywnego dokumentu Base, którego właściwości można odczytywać i ustawiać oraz którego metody można wywoływać.

ThisDatabaseDocument zwraca obiekt typu com.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

Składnia:


    ThisDatabaseDocument
  

Kiedy aktywne okno nie odnosi się do dokumentu Base, ThisDatabaseDocument zwraca Nothing.

tip

Gdy aktywnym oknem jest IDE Basic, obiekt ThisDatabaseDocument zwraca bazę danych, do której należy bieżący skrypt.


Przykład:

Otwarcie bieżącej bazy danych "formName" i zmaksymalizowanie jej można osiągnąć w następujący sposób:


    Dim form As Object
    ThisDatabaseDocument.CurrentController.connect("","")
    form = ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName("formName").open )
    form.currentController.frame.ContainerWindow.IsMaximized = True
  

Prosimy o wsparcie!