Funkcja StrConv

Konwertuj ciąg zgodnie z typem konwersji.

warning

Ta stała, funkcja lub obiekt włączane są przez instrukcję Option VBASupport 1 umieszczoną w module przed programem wykonywalnym.


Składnia:

StrConv(string As String, Conversion As Integer, [ LCID ])

Zwracana wartość:

String

Parametry:

string: Dowolne prawidłowe wyrażenie łańcuchowe.

Conversion: Typ konwersji do wykonania zgodnie z poniższą tabelą.

Konwersja

Wartość

Opis

vbUpperCase

1

Konwertuje znaki Text na wielkie litery.

vbLowerCase

2

Konwertuje małe litery Text.

vbProperCase

3

Konwertuje pierwszą literę każdego słowa w Text na wielkie litery.

vbWide

4

Konwertuje wąskie (połowa szerokości) znaki w Text na szerokie (pełna szerokość) znaki.

vbNarrow

8

Konwertuje szerokie (pełna szerokość) znaki w Text na wąskie (połowa szerokości) znaki.

vbKatakana

16

Konwertuje znaki hiragany w Text na znaki katakany.

vbHiragana

32

Konwertuje znaki katakany w Text na znaki hiragany.

vbUnicode

64

Konwertuje znaki Text na znaki Unicode przy użyciu domyślnej strony kodowej systemu.

vbFromUnicode

128

Konwertuje znaki Text z Unicode na domyślną stronę kodową systemu.


LCID Opcjonalny. Identyfikator ustawień regionalnych w postaci dziesiętnej. Jeśli ten parametr zostanie pominięty, przyjmuje identyfikator ustawień regionalnych systemu. Zapoznaj się z plikiem msi-encodinglist.txt, aby poznać dostępne wartości LCID.

Przykład:


Option VBASupport 1
Option Explicit
Sub Test_StrConv
  Print StrConv("abc EFG hij", vbUpperCase) '= "ABC EFG HIJ"
  Print StrConv("abc EFG hij", vbLowerCase) ' = "abc efg hij"
  Print StrConv("abc EFG hij", vbProperCase) ' = "Abc Efg Hij"

  REM Konwertuje wąskie (jednobajtowe) znaki w łańcuchu na szerokie
  Print StrConv("ABCDEVB¥ì¥¹¥­¥å©", vbWide) ' = "ABCDEVB¥ì¥¹¥­¥å©"

  REM Konwertuje szerokie (dwubajtowe) znaki w łańcuchu na znaki wąskie (jednobajtowe).
  Print StrConv("ABCD@$%23'?EG", vbNarrow) ' = "ABCD@$%23'?EG"

  REM Konwertuje znaki hiragany w łańcuchu znaków na znaki katakany
  Print StrConv("かたかな", vbKatakana) ' = "カタカナ"

  REM Konwertuje znaki katakany w łańcuchu znaków na znaki hiragany
  Print StrConv("カタカナ", vbHiragana) '= "かたかな"

  REM Zakłada kodowanie CP-1252 powiązane z ustawieniami regionalnymi en-US używanymi w testach jednostkowych.
  Dim x() As Byte
  x = StrConv("ÉϺ£ÊÐABC", vbFromUnicode)
  Print UBound(x) ' 8 znaków
  Print x(2) ' = 186
  Print StrConv(x, vbUnicode)' = "ÉϺ£ÊÐABC"
End Sub

Prosimy o wsparcie!