Exclusive VBA Functions and Statements

LibreOffice Basic adds this set of functions when VBA support is enabled.

Te ekskluzywne funkcje VBA są włączone, gdy instrukcja Opcja VBASupport 1 zostanie umieszczona przed pierwszym makrem modułu LibreOffice Basic.

VBA Statements

Option ClassModule Statement

Specifies that the module is a class module that contains members, properties, procedures and functions.

Option VBASupport Statement

Określa, że LibreOffice Basic będzie obsługiwał niektóre instrukcje, funkcje i obiekty VBA.

Enum Statement [VBA]

Define enumerations or non UNO constant groups. An enumeration is a value list that facilitates programming and eases code logic review.

Funkcje tekstowe

AscW Function [VBA]

Zwraca wartość Unicode pierwszego znaku w wyrażeniu łańcuchowym.

ChrW Function [VBA]

Zwraca znak Unicode, który odpowiada określonemu kodowi znaków.

Funkcja InStrRev [VBA]

Zwraca pozycję ciągu w innym ciągu, zaczynając od prawej strony łańcucha.

Funkcja StrReverse [VBA]

Zwraca ciąg znaków (String) z odwróconą kolejnością znaków.

StrConv Function

Convert a string as specified by a conversion type.

Funkcje finansowe

Funkcja DDB [VBA]

Zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres metodą arytmetycznego spadku wartości.

Funkcja FV [VBA]

Zwraca przyszłą wartość inwestycji w oparciu o okresowe, stałe płatności i stałą stopę procentową (Wartość w Przyszłości).

Funkcja IPmt [VBA]

Oblicza amortyzację okresową dla inwestycji przy założeniu regularnych płatności i stałej stopy oprocentowania.

Funkcja IRR [VBA]

Oblicza wewnętrzną stopę zwrotu dla inwestycji.

Funkcja MIRR [VBA]

Oblicza zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu serii inwestycji.

Funkcja NPer [VBA]

Oblicza liczbę okresów dla pożyczki lub inwestycji.

Funkcja NPV [VBA]

Oblicza wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie dostarczonej stopy dyskontowej oraz szeregu depozytów i wypłat.

Funkcja Pmt [VBA]

Oblicza stałe okresowe płatności za pożyczkę lub inwestycję.

Funkcja PPmt [VBA]

Zwraca za dany okres zapłatę kwoty głównej na inwestycję opartą na okresowych i stałych płatnościach oraz stałej stopie procentowej.

Funkcja PV [VBA]

Zwraca Wartość bieżącą inwestycji wynikającą z serii regularnych płatności.

Funkcja Rate [VBA]

Zwraca stopę oprocentowania pożyczki lub inwestycji.

Funkcja SLN [VBA]

Zwraca wartość amortyzacji liniowej środka trwałego dla jednego okresu. Wartość amortyzacji jest stała dla całego czasu amortyzacji.

Funkcja SYD [VBA]

Zwraca wskaźnik amortyzacji obniżający arytmetycznie.

Funkcje daty i czasu

Funkcja FormatDateTime [VBA]

Stosuje format daty i / lub czasu do wyrażenia daty i zwraca wynik jako ciąg.

Funkcja MonthName [VBA]

Funkcja MonthName zwraca lokalną nazwę miesiąca z określonego miesiąca.

Funkcja WeekdayName [VBA]

Funkcja WeekdayName zwraca nazwę dnia tygodnia z określonego dnia tygodnia.

Funkcje wejścia/wyjścia

Input Function [VBA]

Zwraca otwarty strumień pliku wejściowego lub binarnego (String)

Funkcje matematyczne

Round Function [VBA]

Rounds a numeric value to a specified number of decimal digits.

FormatNumber [VBA]

Returns a string with a number formatting applied to a numeric expression.

Partition Function [VBA]

Returns a string indicating where a number occurs within a calculated series of ranges.

Object Properties and Methods

Err Object [VBA]

Use VBA Err object to raise or handle runtime errors.

Please support us!