Operator New

Użyj operatora New do tworzenia instancji obiektów typów zdefiniowanych przez użytkownika, a także usług UNO, struktur i wyliczeń.

Składnia:

Dim oObj as New ObjectType

oObj = New ObjectType

note

Operatora New można użyć zarówno podczas deklaracji zmiennej, jak i operacji przypisania.


Przykład:

Poniższy przykład używa operatora New do utworzenia instancji struktury UNO PropertyValue.


  ' Tworzenie instancji obiektu podczas deklaracji zmiennej
  Dim oProp1 as New com.sun.star.beans.PropertyValue
  oProp1.Name = "Some name"
  oProp1.Value = 100
  ' To samo można osiągnąć za pomocą zadania
  Dim oProp2 as Object
  oProp2 = New com.sun.star.beans.PropertyValue
  oProp2.Name = "Other name"
  oProp2.Value = 200
 
tip

Operator New jest opcjonalny przy ustawianiu opcji Option Compatible.


Poniższy przykład tworzy nowy typ Student i tworzy instancję obiektu tego typu:


  Type Student
    FirstName as String
    Program as String
  End Type
  
  Sub TestObjects
    Dim oStudent1 as New Student
    oStudent1.FirstName = "John"
    oStudent2.Program = "Computer Science"
  End Sub
 

Prosimy o wsparcie!