Pasek narzędziowy Makro

Pasek narzędziowy Makro zawiera instrukcje służące do tworzenia, edycji i uruchamiania makr.

Biblioteka

Określa bibliotekę, która ma być edytowana. Pierwszy moduł wybranej biblioteki zostanie wyświetlony w oknie IDE Basic.

Pole listy Biblioteka

Pole listy Biblioteka

Kompiluj

Kompiluje makro Basic. Makro należy skompilować po dokonaniu zmian lub w przypadku wykonywania krokowego lub kolejnymi procedurami.

Ikona kompilowania

Kompiluj

Uruchom

Uruchamia pierwsze makro bieżącego modułu.

Ikona

Uruchom

Zatrzymaj

Zatrzymuje wykonywanie bieżącego makra.

ikona

Zatrzymaj

Krok procedury

Uruchamia makro i zatrzymuje je po następnej procedurze.

Ikona

Krok procedury

Pojedynczy krok

Uruchamia makro i zatrzymuje je po następnym poleceniu.

Ikona

Pojedynczy krok

Wyjdź

Przechodzi do poprzedniego programu bieżącego makra.

Ikona wychodzenia

Wyjdź

Punkt przerwania

Wstawia punkt przerwania w linii programu.

Ikona

Punkt przerwania

Punkty przerwania

Wyświetla okno dialogowe pozwalające zarządzać punktami przerwania.

Ikona

Punkty przerwania

Włącz czujkę

Kliknięcie tej ikony powoduje wyświetlenie zmiennych makra. Wartości zmiennej są wyświetlane w osobnym oknie.

Ikona

Włącz czujkę

Katalog obiektów

Otwiera okno Obiekty wyświetlające obiekty Basic.

Ikona

Katalog obiektów

Makra

Otwiera okno dialogowe Makra.

Ikona makr

Makra

Moduły

Otwiera okno dialogowe Menedżer makr.

Ikona modułów

Moduły

Znajdź nawiasy

Wyróżnia tekst znajdujący się w parze nawiasów. Należy umieścić kursor przed nawiasem otwierającym lub zamykającym, a następnie kliknąć tę ikonę.

Icon znajdowania nawiasów

Znajdź nawiasy

Wstaw tekst źródłowy

Otwiera tekst źródłowy Basic w oknie IDE Basic.

Ikona

Wstaw tekst źródłowy

Zapisz źródło jako

Zapisuje kod źródłowy wybranego makra Basic.

Ikona

Zapisz źródło jako

Importuj okno dialogowe

Wywołuje okno dialogowe "Otwórz" w celu zaimportowania pliku okna dialogowego BASIC.

Jeśli nazwa importowanego pliku już istnieje w bibliotece, zostanie wyświetlone okno komunikatu, w którym można podjąć decyzję o zmianie nazwy. W takim przypadku nazwa zostanie zmieniona na kolejną "automatycznie nadawaną", nieużywaną nazwę tak, jak się to dzieje podczas tworzenia nowego okna dialogowego. Można też zastąpić dotychczasowe okno importowanym oknem. Kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje, że okno nie zostanie zaimportowane.

Okna dialogowe mogą zawierać dane o lokalizacji. Podczas importu okna dialogowego może wystąpić niezgodność stanu lokalizacji.

Jeśli biblioteka zawiera dodatkowe języki, które nie występują w importowanym oknie dialogowym, lub okno nie jest w ogóle zlokalizowane, wówczas te języki zostaną dodane w trybie dyskretnym do okna z użyciem ciągów znaków z domyślnych ustawień regionalnych.

Jeśli importowane okno dialogowe zawiera dodatkowe języki, które nie występują w bibliotece, bądź biblioteka nie jest w ogóle zlokalizowana, wówczas wyświetli się okno komunikatu z przyciskami Dodaj, Pomiń lub Anuluj.

Ikona

Importuj okno dialogowe

Eksportuj okno dialogowe

W edytorze okien dialogowych to polecenie powoduje wywołanie okna dialogowego "Zapisz jako" w celu wyeksportowania bieżącego okna dialogowego BASIC.

Ikona

Eksportuj okno dialogowe

Prosimy o wsparcie!