Skróty klawiaturowe w IDE Basic

W IDE Basic można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

Akcja

Skrót klawiaturowy

Uruchomienie kodu od pierwszej linii lub bieżącego punktu przerwania, jeśli program został wcześniej zatrzymany w tym miejscu.

F5

Stop

Shift + F5

Dodanie czujki dla zmiennej, przy której znajduje się kursor.

F7

Wykonywanie krokowe po jednej instrukcji począwszy od pierwszego wiersza lub instrukcji, przy której zatrzymano wcześniej wykonywanie programu.

F8

Wykonywanie krokowe podobnie jak w przypadku klawisza F8, jednak w tym przypadku wywołanie funkcji jest traktowane jako jedna instrukcja.

Shift + F8

Ustawienie lub usunięcie punktu przerwania w bieżącym wierszu lub wszystkich punktów przerwań w bieżącym zaznaczeniu.

F9

Włączenie lub wyłączenie punktu przerwania w bieżącym wierszu lub wszystkich punktów przerwań w bieżącym zaznaczeniu.

Shift + F9


Uruchomione makro można przerwać, naciskając kombinację klawiszy Shift++Q. Sposób ten działa także poza środowiskiem IDE Basic. Jeżeli pracujesz w środowisku IDE Basic i makro zatrzyma się w punkcie przerwania, naciśnięcie klawiszy Shift++Q spowoduje zakończenie wykonywania makra. Jednak widoczne jest to dopiero po kolejnym naciśnięciu klawisza F5, F8 lub Shift+F8.

Prosimy o wsparcie!