Instrukcja Enum [VBA]

Określ wyliczenia lub grupy stałych innych niż UNO. Wyliczenie to lista wartości, która ułatwia programowanie i przeglądanie logiki kodu.

warning

Ta stała, funkcja lub obiekt włączane są przez instrukcję Option VBASupport 1 umieszczoną w module przed programem wykonywalnym.


Składnia:

Składnia Enum


    Enum list_name
      ' Object Statement block
    End Enum ' list_name
  

Parametry:

W ramach danego wyliczenia dopasuj do siebie wartości, które są ze sobą logicznie powiązane.

Przykład:


    Option VBASupport 1
    Private Enum _WindowManager
      W1ND0WS = 1 ' Windows
      OS2PM = 2 ' OS/2 Presentation Manager
      MACINTOSH = 3 ' Macintosh
      MOTIF = 4 ' Motif Window Manager / Unix-like
      OPENLOOK = 5 ' Open Look / Unix-like
    End Enum
    Public Function WindowManager() As Object
      WindowManager = _WindowManager
    End Function ' <library>.<module>.WindowManager.XXX
  
note

Wyliczone wartości są renderowane do typu danych Long. Podstawowe funkcje są publicznymi metodami dostępu do wyliczeń. Nazwy wyliczeń i nazwy wartości muszą być unikatowe w obrębie biblioteki i modułów.


Użycie:

Wyświetl zgrupowane stałe wartości WindowManager:


    Dim winMgr As Object : winMgr = <library>.<module>.WindowManager
    With winMgr
      Print .MACINTOSH, .MOTIF, .OPENLOOK, .OS2PM, .W1ND0WS
    End With
  
tip

Wyliczenia można rozszerzyć na inne typy danych za pomocą definicji instrukcji Type. Wywoływanie skryptów Pythona z Basic ilustruje ten mechanizm.


Instrukcja Const, stałe

Instrukcja Option VBASupport

Instrukcja With

Prosimy o wsparcie!