Funkcja DoEvents

Przekazuje sterowanie systemowi operacyjnemu podczas wykonywania makr, aby mógł przetwarzać oczekujące zdarzenia.

note

DoEvents zapewnia kompatybilność z VBA. Zawsze zwraca 0. Używanie jej w LibreOffice nie jest konieczne.


Składnia:


    [Call] DoEvents[()] As Integer
  

Przykład:

Oba przykłady ustawiają licznik progresywny w pierwszej komórce nowo otwartego dokumentu Calc.


   Sub DoEventsExample
     Dim i As Long, sheet As Object, cell As Object
     sheet = ThisComponent.Sheets.getByIndex(0) ' arkusz 1
     cell = sheet.getCellByPosition(0,0) ' komórka A1
     For i = 1 To 20000
       cell.setString(Str(i))
       DoEvents
     Next i
   End Sub ' DoEventsExample
  

   Sub DoEvents_example
     Dim i As Long, ui As Object
     GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   	Set ui = CreateScriptService("SFDocuments.Calc", ThisComponent)
     For i = 1 To 20000
       ui.SetValue("A1", i)
       DoEvents
     Next i
     ui.Dispose()
   End Sub ' DoEvents_example
  

Prosimy o wsparcie!