Obiekt Collection

Kolekcje mogą służyć do przechowywania elementów różnego typu. Dostęp do każdego elementu można uzyskać za pomocą jego indeksu lub opcjonalnego klucza z nim powiązanego.

Obiekt Collection ma następujące metody:

note

Dostęp do elementów w kolekcji można uzyskać za pomocą ich indeksów (jak w jednowymiarowej tablicy opartej na 1) lub powiązanych z nimi kluczy.


tip

Usługa ScriptForge Dictionary rozszerza obiekt Collection, udostępniając dodatkowe funkcje jako klucz pobieranie i zastępowanie, a także import/eksport do obiektów tablicowych i łańcuchów JSON.


Tworzenie kolekcji

Aby utworzyć Collection, użyj słowa kluczowego New. Poniższy przykład tworzy obiekt Collection i zapełnia go trzema elementami:


  Dim myCollection as New Collection
  myCollection.Add("Some text")
  myCollection.Add(100)
  myCollection.Add(Array(1, 2, 3, 4))
  MsgBox myCollection.Count ' 3
 

Dodawanie elementów

Metoda Add może być użyta do dodania nowych elementów do obiektu Collection.

Składnia:

oCollection.Add(item, [key], [before|after])

Parametry:

item: element, który ma zostać dodany do Collection. Może być dowolnego typu.

key: wartość ciągu używana jako unikalny klucz używany do identyfikacji tej wartości.

before, after: opcjonalne słowo kluczowe, które wskazuje, gdzie nowy element zostanie umieszczony w Collection. Tylko jeden z argumentów before lub after może być podany w celu określenia indeksu lub klucza, przed którym (lub po którym) ma zostać umieszczona nowa pozycja.

Przykład:

Poniższy przykład dodaje dwa elementy do Collection. Z pierwszym skojarzony jest klucz, a z drugim nie.


  Dim myCollection as New Collection
  myCollection.Add(100, "first")
  myCollection.Add(101)
 

Metoda Add obsługuje również argumenty słów kluczowych:


  myCollection.Add(item := 100, key := "first")
 
warning

Klucze muszą być unikalne w obiekcie Collection. W porównaniu kluczy wielkość liter nie jest rozróżniana. Dodanie zduplikowanych kluczy spowoduje błąd w czasie wykonywania.


Poniższy przykład ilustruje, jak używać argumentów słów kluczowych Before i After w celu określenia pozycji dodawanego elementu.


  Dim myCollection as Variant
  myCollection = New Collection
  myCollection.Add(item := 101, key := "first")
  myCollection.Add(item := 103, key := "third")
  myCollection.Add(item := 105, key := "fifth")
  MsgBox myCollection.Item(2) ' 103
  myCollection.Add(item := 102, key := "second", before := "third")
  MsgBox myCollection.Item(2) ' 102
  myCollection.Add(item := 104, key := "fourth", after := 3)
  MsgBox myCollection.Item(4) ' 104
 
note

Elementom w obiekcie Collection przypisywana jest wartość indeksu liczb całkowitych, która zaczyna się od 1 i odpowiada kolejności, w jakiej zostały dodane.


Dostęp do elementów

Użyj metody Item, aby uzyskać dostęp do danego elementu za pomocą jego indeksu lub klucza.

oCollection.Item(index)

oCollection.Item(key)

Parametry:

index: wartość całkowita określająca indeks elementu, który ma zostać zwrócony.

key: wartość ciągu określająca klucz elementu, który ma zostać zwrócony.

Przykład:


  Dim myCollection as New Collection
  myCollection.Add(item := 101, key := "A")
  myCollection.Add(item := 102, key := "B")
  myCollection.Add(item := 103, key := "C")
  MsgBox myCollection.Item("A") ' 101
  MsgBox myCollection.Item(3)  ' 103
 

Usuwanie elementów

Użyj metody Remove, aby usunąć elementy z obiektu Collection.

Składnia:

Elementy można usuwać na podstawie ich indeksów lub wartości kluczy.

oCollection.Remove(index)

oCollection.Remove(key)

Parametry:

index: wartość całkowita określająca indeks pozycji do usunięcia.

key: wartość ciągu określająca klucz elementu do usunięcia.

Przykład:


  Dim myCollection as New Collection
  myCollection.Add(item := 101, key := "first")
  myCollection.Add(item := 102, key := "second")
  myCollection.Add(item := 103, key := "third")
  MsgBox myCollection.Count ' 3
  ' Removes the first value
  myCollection.Remove(1)
  ' Removes the value whose key is "third"
  myCollection.Remove("third")
  MsgBox myCollection.Count ' 1
 

Iteracja po wszystkich elementach

Możliwe jest użycie instrukcji For Each ... Next do iteracji po wszystkich elementach w Collection.


  Dim myCollection as New Collection
  myCollection.Add(item := 101, key := "A")
  myCollection.Add(item := 102, key := "B")
  myCollection.Add(item := 103, key := "C")
  For Each value In myCollection
    MsgBox value
  Next value
 

Czyszczenie kolekcji

Aby usunąć wszystkie elementy z obiektu Collection, wywołaj metodę Remove dla każdego elementu, jak pokazano w poniższym przykładzie:


  ' Utwórz przykładową kolekcję z dwoma wpisami
  Dim myCollection as New Collection
  myCollection.Add(item := 10, key := "A")
  myCollection.Add(item := 11, key := "B")
  MsgBox myCollection.Count ' 2
  ' Usuwa wszystkie elementy w kolekcji
  For i = myCollection.Count To 1 Step -1
  	myCollection.Remove(i)
  Next i
  MsgBox myCollection.Count ' 0
 

Prosimy o wsparcie!