Instrukcja Resume

Resetuje informacje o błędach i wskazuje, co należy wykonać dalej.

Składnia:

Diagram instrukcji Resume


   Resume [ [0] | label | Next ]
  

Parametry:

0: Resetuje informacje o błędzie i ponownie wykonuje instrukcję, która spowodowała błąd. 0 jest opcjonalne.

label: Resetuje informacje o błędzie i wznawia wykonywanie pod określoną etykietą bieżącego podprogramu.

Next: Resetuje informacje o błędzie i wykonuje instrukcję następującą po tej, która spowodowała błąd.

Informacje o błędach są tworzone za pomocą funkcji Erl, Err i Error$.

tip

Używanie Resume do resetowania informacji o błędach zapobiega propagacji obsłużonego warunku do procedur wywołujących.


Kody błędów:

20 Kontynuacja z pominięciem błędu

Przykłady:

Typowe procedury obsługi błędów to: ostrzeganie użytkownika, naprawianie błędu, rejestrowanie informacji o błędzie lub ponowne zgłaszanie błędów niestandardowych, które zawierają wyjaśnienia wraz z instrukcjami rozwiązania. Użyj Resume label, gdy wymagasz takich mechanizmów.


   Sub Error_Handling
   try: On Error GoTo catch
     ' miejsce na kod procedury
     Error 91 ' przykładowy błąd
   finally:
     ' miejsce na kod z końcowym czyszczeniem
     Exit Sub
   catch:
     Print Erl, Err, Error$
     Resume finally
   End Sub ' Error_Handling
  

Użyj Resume Next na przykład podczas zgłaszania napotkanych anomalii w procesie iteracyjnym, którego nie wolno przerywać. W takim przypadku może być wymagane wiele procedur obsługi.


   Sub Iteration
     planets = Array("☿","♀","♁","♂","♃","♄","⛢","♆")
   try:
     On Error GoTo ReportAndProcessNext
     For ndx = -3 To 11 Step 1
       MsgBox planets(ndx)
     Next
     On Error GoTo 0 ' Stop error catching
   finally:
     Exit Sub
   ReportAndProcessNext:
     Print "Error "& Err &" at line "& Erl &" - "& Error$
     Resume Next
   End Sub ' Iteration
  
warning

Użycie Resume bez parametrów do ponownego wykonania błędnej instrukcji może pasować do pewnych sytuacji. Jednak może to spowodować niekończącą się pętlę.


Prosimy o wsparcie!