Funkcja CreateUnoServiceWithArguments

Tworzy instancję usługi UNO z ProcessServiceManager, włączając dodatkowe opcjonalne argumenty.

Składnia:


   CreateUnoServiceWithArguments(ServiceName As String, Arguments() As Variant) As Object
 
tip

Usługi UNO, których można używać z funkcją CreateUnoServiceWithArguments, można zidentyfikować za pomocą nazw metod zgodnych ze wzorcem nazewnictwa createInstanceWith.. lub createWith...


Parametry:

ServiceName: Nazwa usługi UNO, która ma zostać utworzona.

Arguments: Jeden lub więcej argumentów określających instancję usługi. Arguments są przechowywane jako jednowymiarowa tablica, zgodnie z ich pozycją w definicji metody konstruktora.

Zwracana wartość:

Wystąpienie danej nazwy usługi UNO, w przeciwnym razie wartość Null.

note

Listę dostępnych usług można znaleźć na stronie referencyjnej modułu com::sun::star.


Przykład:

Poniższy przykład com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker wyświetla okno dialogowe Zapisz jako z dwoma dodatkowymi formantami: polem listy i polem wyboru.


  Sub FileSaveAsDialog()
    td = com.sun.star.ui.dialogs.TemplateDescription
    options = td.FILESAVE_AUTOEXTENSION_TEMPLATE
    dlg = CreateUnoServiceWithArguments( _
     "com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker", _
     Array(options))
  End Sub ' FileSaveAsDialog
 
tip

Usługi UNO mają obszerną dokumentację online na stronie api.libreoffice.org. Odwiedź stronę referencyjną usługi FilePicker, aby dowiedzieć się więcej o metodach zapewnianych przez usługę użytą w przykładzie powyżej.


Przykład:

Poniższy kod używa usługi com.sun.star.security.DocumentDigitalSignatures do podpisania bieżącego dokumentu:


Sub SignCurrentDocDialog
  Dim pv(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
  pv(0).Name = "StorageFormat"
  pv(0).Value = "ZipFormat"
  mode = com.sun.star.embed.ElementModes
  sf = CreateUnoService("com.sun.star.embed.StorageFactory")
  storage = sf.createInstanceWithArguments(Array(ThisComponent.URL, mode.WRITE, pv))
  dds = CreateUnoServiceWithArguments( _
   "com.sun.star.security.DocumentDigitalSignatures", _
   Array("1.2", True)) 
  dds.signDocumentContent(storage, Null)
End Sub ' SignCurrentDocDialog

Metody konstruktora CreateWithVersion i createWithVersionAndValidSignature w usłudze UNO com.sun. star.security.DocumentDigitalSignatures wskazuje dwa różne sposoby tworzenia instancji tej usługi za pomocą funkcji CreateUnoServiceWithArguments.

Prosimy o wsparcie!