Makro

Wybiera makro, które ma zostać uruchomione przy wyborze określonej grafiki, ramki lub obiektu. W zależności od wybranego obiektu funkcję można znaleźć w zakładce Makro okna dialogowego Obiekt lub w oknie dialogowym Przypisz makro.

Zdarzenie

Zawiera listę zdarzeń mających związek z makrami aktualnie przypisanymi do wybranego obiektu.

Poniższa tabela zawiera opisy makr i zdarzeń, które można dołączyć do obiektów dokumentu:

Zdarzenie

Wyzwalacz zdarzeń

Obiekt OLE

Grafika

Ramka

Autotekst

Obszar mapy obrazkowej

Hiperłącze

Kliknij obiekt

Obiekt został zaznaczony.

Mysz nad obiektem

Mysz została przesunięta na obiekt.

Uaktywnij hiperłącze

Kliknięto hiperłącze przypisane do obiektu.

Mysz opuszcza obiekt

Mysz została przesunięta poza obiekt.

Pomyślnie załadowano grafikę

Grafika została pomyślnie załadowana.

Przerwano ładowanie grafiki

Ładowanie grafiki zostało zatrzymane przez użytkownika (np. podczas pobierania strony).

Błąd ładowania grafiki

Ładowanie grafiki zakończyło się niepowodzeniem, na przykład nie odnaleziono pliku grafiki.

Wpisz znaki alfanumeryczne

Z klawiatury wprowadzono tekst.

Wpisz znaki niealfanumeryczne

Z klawiatury wprowadzono znaki niedrukowalne, na przykład tabulatory lub znaki podziału wiersza.

Zmień rozmiar ramki

Zmiana rozmiaru ramki przy użyciu myszy.

Przenieś ramkę

Przesunięcie ramki przy użyciu myszy.

Przed wstawieniem Autotekstu

Przed wstawieniem bloku tekstowego.

Po wstawieniu Autotekstu

Po wstawieniu bloku tekstowego.


Makra

Wybiera makro, które ma zostać uruchomione podczas wystąpienia wybranego zdarzenia.

Ramki pozwalają na powiązanie zdarzeń z funkcją, dzięki czemu funkcja ma możliwość określenia, czy przetwarza zdarzenie, czy LibreOffice Writer.

Kategoria

Zawiera listę otwartych dokumentów i aplikacji LibreOffice. Należy kliknąć nazwę lokalizacji, gdzie mają zostać zapisane makra.

Nazwa makra

Zawiera listę dostępnych makr. Należy kliknąć makro, które ma zostać przypisane do wybranego obiektu.

Przypisz

Przypisuje wybrane makro do określonego zdarzenia. Wpisy odnoszące się do przypisanego makra są ustawione po wystąpieniu zdarzenia.

Usuń

Usuwa makro, które jest przypisane do wybranego elementu.

Wybór makra

Określa makro, które ma zostać przypisane.

Prosimy o wsparcie!