Funkcja Round [VBA]

Funkcja Round zwraca liczbę zaokrągloną do określonej liczby cyfr.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Składnia:


    Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 
  

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Expression: Wymagany. Wyrażenie liczbowe do zaokrąglenia.

numdecimalplaces: Opcjonalny. Określa, ile miejsc po prawej stronie separatora dziesiętnego zawiera się w zaokrągleniu. Domyślna wartość to 0.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Round
     Dim r 
     r = Pi
     print r ' 3,14159265358979
     print Round(r, 5) ' 3,14159
     r = exp(1)
     print r ' 2,71828182845904
     print Round(r) ' 3
    End Sub
  

Please support us!