Funkcja Input [VBA]

Zwraca otwarty strumień pliku wejściowego lub binarnego (String)

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Składnia:


    Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)
  

Zwracana wartość:

String

Parametry:

Number: Wymagany. Wyrażenie liczbowe określające liczbę znaków do zwrócenia.

#: Opcjonalnie

FileNumber: Wymagany. Każdy poprawny numer pliku.

Kody błędów:

6 Przepełnienie

52 Nieprawidłowa nazwa pliku lub numer pliku

62 Odczyt przekracza koniec pliku

Przykład:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Input
     Dim MyData
     Open "MyDataFile.txt" For Input As #1
     Do While Not EOF(1)
     MyData = Input(1, #1)
     Print MyData
     Loop
     Close #1
    End Sub
  

Please support us!