Funkcja FormatDateTime [VBA]

Stosuje format daty i / lub czasu do wyrażenia daty i zwraca wynik jako ciąg.

warning

Ta stała, funkcja lub obiekt włączane są przez instrukcję Option VBASupport 1 umieszczoną w module przed programem wykonywalnym .


Składnia:


    FormatDateTime (Date As Date [, NamedFormat As Integer])
  

Zwracana wartość:

String

Parametry:

Date: Wyrażenie daty do sformatowania.

NamedFormat: Opcjonalne wyliczenie wyliczenie vbDateTimeFormat określające format, który ma być zastosowany do daty i godziny. Jeśli zostanie pominięty, używana jest wartość vbGeneralDate.

Formaty daty i godziny (wyliczanie vbDateTimeFormat)

Nazwana stała

Wartość

Opis

vbGeneralDate

0

Wyświetla datę i / lub czas zgodnie z ustawieniem daty ogólnej systemu. Jeśli jest wyświetlana tylko data, nie wyświetla się czas; Jeśli jest to tylko czas, nie jest wyświetlana żadna data.

vbLongDate

1

Wyświetl datę przy użyciu formatu daty podanej w ustawieniach regionalnych komputera.

vbShortDate

2

Wyświetl datę przy użyciu krótkiego formatu daty określonego w ustawieniach regionalnych komputera.

vbLongTime

3

Wyświetla czas zdefiniowany w ustawieniach Długiego czasu twojego systemu.

vbShortTime

4

Wyświetl czas w formacie 24-godzinnym (hh: mm).


Kody błędów:

13 Niezgodność typów

Przykład:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub DateFormat
     Dim d as Date
     d = ("1958-01-29 00:25")
     msgbox("Ogólny format daty : " & FormatDateTime(d))
     msgbox("Długi format daty : " & FormatDateTime(d,vbLongDate))
     msgbox("Krótki format daty : " & FormatDateTime(d,vbShortDate))
     msgbox("Długi format czasu : " & FormatDateTime(d,3))
     msgbox("Krótki formatczasu : " & FormatDateTime(d,vbShortTime))
    End Sub
  

Prosimy o wsparcie!