Funkcja SYD [VBA]

Zwraca wskaźnik amortyzacji obniżający arytmetycznie.

warning

Ta stała, funkcja lub obiekt włączane są przez instrukcję Option VBASupport 1 umieszczoną w module przed programem wykonywalnym.


Składnia:


SYD (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double, Period as Double)

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Cena stanowi koszt początkowy środka trwałego.

Odzysk stanowi wartość środka trwałego na koniec amortyzacji.

Okres_użytkowania: Czas amortyzacji oznaczający liczbę okresów amortyzacji środka trwałego.

Okres to numer okresu, dla którego chcesz obliczyć amortyzację.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSYD
REM Oblicz roczną amortyzację składnika aktywów, który kosztuje 10 000 USD
REM na początku roku 1, a po pięciu latach wartość odzysku wynosi 1000 USD.
Dim syd_yr1 As Double
REM obliczana odpisy amortyzacyjne w roku 1.
syd_yr1 = SYD( 10000, 1000, 5, 1 )
print syd_yr1 ' syd_yr1 jest teraz równe 3000.
End Sub

Prosimy o wsparcie!