Funkcja SLN [VBA]

Zwraca wartość amortyzacji liniowej środka trwałego dla jednego okresu. Wartość amortyzacji jest stała dla całego czasu amortyzacji.

warning

Ta stała, funkcja lub obiekt włączane są przez instrukcję Option VBASupport 1 umieszczoną w module przed programem wykonywalnym .


Składnia:


SLN (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double)

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Cena stanowi koszt początkowy środka trwałego.

Odzysk stanowi wartość środka trwałego na koniec amortyzacji.

Life to okres amortyzacji określający liczbę okresów w amortyzacji środka trwałego.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSLN
REM Oblicz roczną amortyzację składnika aktywów, który kosztuje 10 000 USD
REM na początku roku 1, a po pięciu latach wartość odzysku wynosi 1000 USD.
Dim y_dep As Double
y_dep = SLN( 10000, 1000, 6 )
print y_dep ' zwraca 1500.
End Sub

Prosimy o wsparcie!