Funkcja PV [VBA]

Zwraca Wartość bieżącą inwestycji wynikającą z serii regularnych płatności.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Składnia:


Pmt( Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Stopa oznacza okresową stopę procentową.

NPer jest całkowitą liczbą okresów płatności rat rocznych.

Pmt jest płatnością dokonywaną na każdy okres.

FV(opcjonalnie) jest przyszłą wartością pożyczki / inwestycji.

Należność (parametr opcjonalny): określa, czy płatność przypada na początek, czy na koniec okresu.

0 - płatność jest wymagalna na koniec okresu;

1 - płatność jest należna na początku okresu.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExamplePV
' Oblicz aktualną wartość renty 1000 $ miesięcznie przez 6 lat.
' Odsetki wynoszą 10% rocznie, a każda płatność dokonywana jest na koniec miesiąca.
Dim pv1 As Double
pv1 = PV( 0.1/12, 72, -1000 )
print pv1 ' pv1 oblicza się na 53978,6654781073. 
End Sub

Please support us!