Funkcja PPmt [VBA]

Zwraca za dany okres zapłatę kwoty głównej na inwestycję opartą na okresowych i stałych płatnościach oraz stałej stopie procentowej.

warning

Ta stała, funkcja lub obiekt włączane są przez instrukcję Option VBASupport 1 umieszczoną w module przed programem wykonywalnym.


Składnia:


Pmt( Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Stopa oznacza okresową stopę procentową.

PerNumer okresu, dla którego chcesz obliczyć główną płatność (musi być liczbą całkowitą od 1 do Nper).

NPer jest całkowitą liczbą okresów płatności rat rocznych.

PV to (bieżąca) wartość gotówkowa inwestycji.

FV(opcjonalnie) jest przyszłą wartością pożyczki / inwestycji.

Należność (parametr opcjonalny): określa, czy płatność przypada na początek, czy na koniec okresu.

0 - płatność jest wymagalna na koniec okresu;

1 - płatność jest należna na początku okresu.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExamplePPmt
' Oblicz główne płatności w miesiącach 4 i 5, dla pożyczki, która ma być wypłacona w całości
' ponad 6 lat. Odsetki wynoszą 10% rocznie, a płatności są dokonywane pod koniec miesiąca.
Dim ppMth4 As Double
Dim ppMth5 As Double
' Główna płatność w miesiącu 4:
ppMth4 = PPmt( 0.1/12, 4, 72, 100000 )
print ppMth4 ' ppMth4 oblicza się na -1044,94463903636.
' Główna płatność w miesiącu 5:
ppMth5 = PPmt( 0.1/12, 5, 72, 100000 )
print ppMth5' ppMth5 oblicza się na -10565251102833.
End Sub

Prosimy o wsparcie!