Funkcja NPV [VBA]

Oblicza wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie dostarczonej stopy dyskontowej oraz szeregu depozytów i wypłat.

warning

Ta stała, funkcja lub obiekt włączane są przez instrukcję Option VBASupport 1 umieszczoną w module przed programem wykonywalnym.


Składnia:


NPV (Rate as Double, Values() as Double)

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Stopa: stopa dyskontowa dla okresu.

Values()jest tablicą reprezentującą depozyty (wartości dodatnie) lub wypłaty (wartości ujemne).

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleNPV
 Dim r As Double
 Dim pValues(5) as Double
 pValues(0) = 100
 pValues(1) = 100
 pValues(2) = 100
 pValues(3) = -300
 pValues(4) = 100
 pValues(5) = 100
 r = 0.06
 p = NPV( r, pValues)
 Print p ' zwraca 174,894967305331
End Sub

Prosimy o wsparcie!