Funkcja MIRR [VBA]

Oblicza zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu serii inwestycji.

warning

Ta stała, funkcja lub obiekt włączane są przez instrukcję Option VBASupport 1 umieszczoną w module przed programem wykonywalnym.


Składnia:


MIRR(Values() as Double, Investment as Double, ReinvestRate as Double)

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Values(): Szereg przepływów pieniężnych, reprezentujących szereg płatności i dochodów, w przypadku gdy wartości ujemne są traktowane jako płatności, a wartości dodatnie są traktowane jako dochód. Ta tablica musi zawierać co najmniej jedną wartość ujemną i co najmniej jedną wartość dodatnią.

Inwestycja: stopa procentowa inwestycji (ujemne wartości w macierzy).

Stopa_reinwestycji: Stopa procentowa reinwestycji (dodatnie wartości w macierzy)

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleMIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -5
 cashFlow(1) = 10
 cashFlow(2) = 15
 cashFlow(3) = 8
 mirrValue = MIRR(cashFlow,0.5,0.1) * 100
 Print mirrValue ' zwraca 94.16. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu z przepływów pieniężnych.
End Sub

Prosimy o wsparcie!