Funkcja IRR [VBA]

Oblicza wewnętrzną stopę zwrotu dla inwestycji.

warning

Ta stała, funkcja lub obiekt włączane są przez instrukcję Option VBASupport 1 umieszczoną w module przed programem wykonywalnym.


Składnia:


IRR(ValueArray as Double , [Guess as Variant]) As Double

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

ValueArray: Tablica wartości przepływu pieniężnego. Wartości reprezentują wartości przepływów pieniężnych w regularnych odstępach czasu, przy czym co najmniej jedna wartość musi być ujemna (płatności), a co najmniej jedna wartość musi być dodatnia (dochód).

Guess: Wstępne oszacowanie, jaka będzie IRR.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -10000
 cashFlow(1) = 3500
 cashFlow(2) = 7600
 cashFlow(3) = 1000
 irrValue = IRR(cashFlow) * 100
 Print irrValue ' zwraca 11,3321028236252. Wewnętrzna stopa zwrotu z przepływów pieniężnych.
End Sub

Prosimy o wsparcie!