Funkcja IRR [VBA]

Oblicza wewnętrzną stopę zwrotu dla inwestycji.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Składnia:


IRR(Values() as Double , [Guess as Variant])

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Values():Tablica wartości przepływów pieniężnych. Wartości oznaczają przepływ środków pieniężnych obliczany w regularnych odstępach czasu. Co najmniej jedna wartość musi być ujemna (płatności) i co najmniej jedna wartość musi być dodatnia (dochód).

Guess Wstępne oszacowanie tego, jaka będzie stopa IRR.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -10000
 cashFlow(1) = 3500
 cashFlow(2) = 7600
 cashFlow(3) = 1000
 irrValue = IRR(cashFlow) * 100
 Print irrValue ' zwraca 11,3321028236252. Wewnętrzna stopa zwrotu z przepływów pieniężnych.
End Sub

Please support us!