Funkcja IPmt [VBA]

Oblicza amortyzację okresową dla inwestycji przy założeniu regularnych płatności i stałej stopy oprocentowania.

warning

Ta stała, funkcja lub obiekt włączane są przez instrukcję Option VBASupport 1 umieszczoną w module przed programem wykonywalnym.


Składnia:


IPmt(Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Stopa oznacza okresową stopę procentową.

Per definiuje okres obliczeniowy odsetek składowych. W celu obliczenia odsetek składowych dla ostatniego okresu należy przyjąć, że okres = NPER.

NPer jest całkowitą liczbą okresów płatności rat rocznych.

PV oznacza bieżącą wartość gotówkową w sekwencji płatności.

FV (parametr opcjonalny) definiuje wartość żądaną (wartość przyszłą) na koniec okresów rozliczeniowych.

Do (opcjonalny) oznacza datę płatności okresowych.

0 - płatność jest wymagalna na koniec okresu;

1 - płatność jest należna na początku okresu.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleIPmt
 Dim myIPmt As Double
 myIPmt = IPmt(0.05,5,7,15000)
 Print myIPmt ' zwraca -352,97 jednostek walutowych. Oprocentowanie składane w piątym okresie (roku) wynosi 352,97 jednostek walutowych.
End Sub

Prosimy o wsparcie!