Funkcja DDB [VBA]

Zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres metodą arytmetycznego spadku wartości.

warning

Ta stała, funkcja lub obiekt włączane są przez instrukcję Option VBASupport 1 umieszczoną w module przed programem wykonywalnym.


Składnia:


DDB(Cost As Double, Salvage As Double, Life as Double, Period as Double, [Factor as Variant])

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Cena stanowi cenę zakupu środka trwałego.

Odzysk określa wartość środka trwałego na koniec okresu użytkowania.

Czas_użytkowania to liczba okresów (np. lat lub miesięcy) oznaczająca, ile czasu środek ma być używany.

Okres oznacza okres, dla którego ma być obliczona wartość.

Współczynnik (opcjonalny) to współczynnik zmniejszania amortyzacji. Jeśli nie wprowadzono współczynnika, domyślnie przyjmowana jest wartość 2.

Z tej formy amortyzacji, w odróżnieniu do amortyzacji liniowej, korzysta się w sytuacjach, kiedy jest wymagana wysoka początkowa wartość amortyzacji. Wartość amortyzacji maleje wraz z każdym okresem. Ta forma używana jest zwykle w przypadku środków trwałych o wyższym spadku wartości krótko po zakupie (np. samochodów lub komputerów). Należy pamiętać, że w tym rodzaju obliczeń wartość księgowa nigdy nie spada do zera.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleDDB
 Dim ddb_yr1 As Double
 ddb_yr1 = DDB(75000,1,60,12,2)
 Print ddb_yr1 'zwraca 1 721,81 jednostek walutowych.
End Sub

Prosimy o wsparcie!