Funkcja CreateObject

Tworzy obiekt UNO.

Ta metoda tworzy wystąpienia typu, który jest przekazywany jako parametr.

Składnia:

oObj = CreateObject( type )

Przykład:


Type address
    Name1 As String
    City As String
End Type
 
Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
End Sub

Please support us!