Specyfikator GlobalScope

Aby zarządzać osobistymi lub udostępnionymi kontenerami bibliotek (Makra aplikacji lub Moje makra) z poziomu dokumentu, użyj specyfikatora GlobalScope.

Podstawowy kod źródłowy i okna dialogowe są zorganizowane w kontenerach bibliotecznych. Biblioteki mogą zawierać moduły i okna dialogowe.

W Basic:

Bibliotekami i modułami Basic można zarządzać za pomocą obiektu BasicLibraries. Biblioteki można przeszukiwać, eksplorować i ładować na żądanie. Monitorowanie zdarzeń związanych z dokumentami ilustruje ładowanie biblioteki LibreOffice.

W oknach dialogowych:

Bibliotekami i oknami dialogowymi można zarządzać za pomocą obiektu DialogLibraries. Otwieranie okna dialogowego za pomocą Basic ilustruje sposób wyświetlania udostępnionych okien dialogowych LibreOffice.

Kontenery BasicLibraries i DialogLibraries istnieją na poziomie aplikacji i w każdym dokumencie. Kontenery biblioteki dokumentów nie wymagają specyfikatora GlobalScope do zarządzania. Jeśli chcesz wywołać globalny kontener biblioteki (znajdujący się w Makra aplikacji lub Moje makra) z poziomu dokumentu, musisz użyć specyfikatora GlobalScope.

Składnia:

GlobalScope specifier

Przykład:

Przykład w dokumencie Basic


    ' wywołanie okna dialogowego Dialog1 w bibliotece dokumentu Standardowa
    oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
    ' wywołanie okna dialogowego Dialog2 w bibliotece aplikacji Library1
    oDlgDesc = GlobalScope.DialogLibraries.Library1.Dialog2

Prosimy o wsparcie!