CreateUnoService Function

Tworzy wystąpienie usługi Uno za pomocą ProcessServiceManager.

Składnia:

oService = CreateUnoService( nazwa_usługi_Uno )

Aby wyświetlić listę dostępnych usług, przejdź do:https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html

Przykład:

Calling Calc functions in Basic:


  REM The code below does not work for add-in functions, which have a different calling procedure.
  Function MyVlook(item, InRange As Object, FromCol As Integer)
    Dim oService As Object
    oService = createUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
    REM Always use the function English name
    MyVlook = oService.callFunction("VLOOKUP",Array(item, InRange, FromCol, True))
  End Function

Przykład:

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

Poniższy kod korzysta z tej usługi w celu wyświetlenia okna dialogowego otwarcia pliku:


Sub Main
  fName = FileOpenDialog ("Wybierz plik")
  Print "wybrany plik: "+fName
End Sub
 
Function FileOpenDialog(title As String) As String
  res = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
  filepicker.Title = title
  If res.OK = filepicker.execute() Then 
    files = filepicker.getSelectedFiles()
    FileOpenDialog=files(0)
  EndIf
End Function

Please support us!