Funkcja CreateUnoService

Tworzy instancję usługi Uno z ProcessServiceManager.

Składnia:


   CreateUnoService(serviceName As String) As Object
 
tip

Listę dostępnych usług można znaleźć na stronie referencyjnej modułu com::sun::star.


Przykład:

Poniższy przykład tworzy funkcję FileExists, która używa usługi com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess do sprawdzenia, czy dana ścieżka jest istniejącym plikiem.


  Function FileExists(sPath as String) As Boolean
    Dim svcSFA As Object
    Set svcSFA = CreateUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
    Dim bExists As Boolean : bExists = svcSFA.exists(sPath)
    Dim bIsFolder As Boolean : bIsFolder = svcSFA.IsFolder(sPath)
    FileExists = bExists And Not bIsFolder
  End Function ' FileExists
 
tip

Usługi UNO mają obszerną dokumentację online na stronie api.libreoffice.org. Odwiedź stronę referencyjną usługi SimpleFileAccess, aby dowiedzieć się więcej o metodach zapewnianych przez usługę użytą w przykładzie powyżej.


Przykład:

Poniższy kod używa usługi com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker do wyświetlenia okna dialogowego otwierania pliku:


Sub Main
  fName = FileOpenDialog ("Wybierz plik")
  Print "wybrany plik: "+fName
End Sub
 
Function FileOpenDialog(title As String) As String
  res = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
  filepicker = CreateUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
  filepicker.Title = title
  If res.OK = filepicker.execute() Then 
    files = filepicker.getSelectedFiles()
    FileOpenDialog=files(0)
  EndIf
End Function ' Main

Prosimy o wsparcie!