Pozostałe polecenia

Poniżej przedstawiono listę funkcji i instrukcji, które nie zostały ujęte w innych kategoriach.

Instrukcja Beep

Odtwarza sygnał przez głośnik komputera. Sygnał zależy od systemu i nie ma możliwości zmiany jego głośności lub wysokości.

Funkcja Shell

Uruchamia inną aplikację i w razie potrzeby definiuje odpowiedni styl okna.

Instrukcja Wait

Wstrzymuje wykonywanie programu przez podany czas wyrażony w milisekundach.

WaitUntil Statement

Interrupts the program execution until the time specified.

Funkcja GetSystemTicks

Zwraca liczbę taktów systemowych dostarczanych przez system operacyjny. Funkcja ta jest używana w celu optymalizacji pewnych procesów.

GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Funkcja Environ

Zwraca wartość zmiennej środowiskowej w postaci ciągu. Zmienne środowiskowe zależą od typu posiadanego systemu operacyjnego.

Funkcja GetSolarVersion

Zwraca numer wewnętrzny aktualnej wersji LibreOffice.

GetGuiType Function

Zwraca wartość numeryczną określającą graficzny interfejs użytkownika.

Funkcja TwipsPerPixelX

Zwraca liczbę punktów twip określających szerokość piksela.

Funkcja TwipsPerPixelY

Zwraca liczbę punktów twip określających wysokość piksela.

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (LibreOffice Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Please support us!