Pozostałe polecenia

Poniżej przedstawiono listę funkcji i instrukcji, które nie zostały ujęte w innych kategoriach.

Instrukcja Beep

Odtwarza sygnał przez głośnik komputera. Sygnał zależy od systemu i nie ma możliwości zmiany jego głośności lub wysokości.

Funkcja Shell

Uruchamia inną aplikację i w razie potrzeby definiuje odpowiedni styl okna.

Instrukcja Wait

Wstrzymuje wykonywanie programu przez podany czas wyrażony w milisekundach.

Instrukcja WaitUntil

Przerywa wykonywanie programu do określonego czasu.

Funkcja GetSystemTicks

Zwraca liczbę taktów systemowych dostarczanych przez system operacyjny. Funkcja ta jest używana w celu optymalizacji pewnych procesów.

Funkcja GetPathSeparator

Zwraca separator katalogów zależny od systemu operacyjnego używany do określania ścieżek plików.

Funkcja Environ

Zwraca wartość zmiennej środowiskowej w postaci ciągu. Zmienne środowiskowe zależą od typu posiadanego systemu operacyjnego.

Funkcja GetSolarVersion

Zwraca numer wewnętrzny aktualnej wersji LibreOffice.

Funkcja GetGuiType

Zwraca wartość numeryczną określającą graficzny interfejs użytkownika.

Funkcja TwipsPerPixelX

Zwraca liczbę punktów twip określających szerokość piksela.

Funkcja TwipsPerPixelY

Zwraca liczbę punktów twip określających wysokość piksela.

Specyfikator GlobalScope

Aby zarządzać osobistymi lub udostępnionymi kontenerami bibliotek (Makra aplikacji lub Moje makra) z poziomu dokumentu, użyj specyfikatora GlobalScope.

Prosimy o wsparcie!