Funkcja InStrRev [VBA]

Zwraca pozycję ciągu w innym ciągu, zaczynając od prawej strony łańcucha.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Funkcja InStrRev zwraca pozycję, w której znaleziono dopasowanie, z prawej strony. Jeśli łańcuch nie został znaleziony, funkcja zwraca 0.

Składnia:


InStrRev (Text1 As String, Text2 As String [,Start As Long] [, Compare As Integer])

Zwracana wartość:

Long

Parametry:

Tekst1: Ciąg, który ma zostać przeszukany.

Tekst2: Poszukiwany ciąg.

Start: Opcjonalne wyrażenie liczbowe, które zaznacza pozycję od lewej w ciągu, w którym rozpoczyna się wyszukiwanie podanego podciągu. Jeśli pominiesz ten parametr, wyszukiwanie rozpocznie się od ostatniego znaku ciągu. Maksymalna dozwolona wartość to 65535.

Porównaj: Opcjonalne wyrażenie numeryczne, które definiuje typ porównania. Wartością tego parametru może być

1: Domyślna wartość 1 określa porównanie tekstu, w którym nie jest rozróżniana wielkość liter.

0: Wartość 0 określa porównanie binarne, w którym rozróżniana jest wielkość liter.

W celu uniknięcia błędu wykonania nie należy ustawiać parametru porównania w przypadku pominięcia pierwszego zwracanego parametru.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
 sInput = "The book is on the table"
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,1) ' Returns 1, search is case-insensitive
 Print iPos 
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,0) ' Returns 0, search is case-sensitive
 Print iPos
End Sub

Please support us!