Funkcja InStrRev [VBA]

Zwraca pozycję ciągu w innym ciągu, zaczynając od prawej strony łańcucha.

warning

Ta stała, funkcja lub obiekt włączane są przez instrukcję Option VBASupport 1 umieszczoną w module przed programem wykonywalnym.


Funkcja InStrRev zwraca pozycję, w której znaleziono dopasowanie, z prawej strony. Jeśli łańcuch nie został znaleziony, funkcja zwraca 0.

Składnia:


InStrRev (StringCheck As String, StringMatch As String [,Start As Long] [, Compare As Integer])

Zwracana wartość:

Long

Parametry:

StringCheck: Wyrażenie w postaci ciągu, które chcesz wyszukać.

StringMatch: Wyrażenie w postaci ciągu, które chcesz wyszukać.

Start: Opcjonalne wyrażenie numeryczne, które zaznacza pozycję od lewej w ciągu, w którym rozpoczyna się wyszukiwanie podanego podciągu. Jeśli pominiesz ten parametr, wyszukiwanie rozpocznie się od ostatniego znaku ciągu. Maksymalna dozwolona wartość to 65535.

Porównaj: Opcjonalne wyrażenie numeryczne, które definiuje typ porównania. Wartością tego parametru może być

1: Domyślna wartość 1 określa porównanie tekstu, w którym nie jest rozróżniana wielkość liter.

0: Wartość 0 określa porównanie binarne, w którym rozróżniana jest wielkość liter.

Aby uniknąć błędu w czasie wykonywania, nie ustawiaj parametru Compare, jeśli pominięto pierwszy zwracany parametr.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
 sInput = "The book is on the table"
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,1) ' Zwraca 1, wyszukiwanie nie uwzględnia wielkości liter
 Print iPos 
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,0) ' Zwraca 0, wyszukiwanie uwzględnia wielkość liter
 Print iPos
End Sub

Prosimy o wsparcie!