Funkcja InStr

Zwraca położenie ciągu w innym ciągu.

Funkcja Instr zwraca położenie, gdzie odnaleziono zgodny ciąg. Jeśli ciąg nie został odnaleziony, zwracana jest wartość 0.

Składnia:


InStr ([Start As Long,] String1 As String, String2 As String[, Compare]) As Integer

Zwracana wartość:

Integer

Parametry:

Start: Wyrażenie numeryczne oznaczające pozycję w ciągu, w której rozpoczyna się wyszukiwanie określonego podciągu. Jeśli pominiesz ten parametr, wyszukiwanie rozpocznie się od pierwszego znaku ciągu. Minimalna dozwolona wartość to 1. Maksymalna dozwolona wartość to 2 147 483 648.

String1: Wyrażenie ciągu, które chcesz wyszukać.

String2: Wyrażenie ciągu, które chcesz wyszukać.

Compare: Opcjonalne wyrażenie numeryczne, które definiuje typ porównania. Wartość tego parametru może wynosić 0 lub 1. Wartość domyślna 1 określa porównanie tekstu, w którym wielkość liter nie jest rozróżniana. Wartość 0 określa porównanie binarne, w którym rozróżniana jest wielkość liter.

Aby uniknąć błędu w czasie wykonywania, nie należy ustawiać parametru Compare, jeśli pominięto pierwszy opcjonalny parametr.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Prosimy o wsparcie!