Funkcja Mid, Instrukcja Mid

Zwraca określony fragment ciągu (funkcja Mid) lub zamienia fragment ciągu innym ciągiem (instrukcja Mid).

Składnia:


Mid (tekst As String, start As Long [, długość As Long]) lub Mid (tekst As String, start As Long, długość As Long, tekst As String)

Zwracana wartość:

Ciąg (tylko w przypadku funkcji)

Parametry:

Tekst: Dowolne wyrażenie w postaci ciągu, które ma zostać zmodyfikowane.

Start: Wyrażenie numeryczne określające pozycję znaku, w którym część łańcucha zaczyna zastępować lub zwracać. Minimalna dozwolona wartość wynosi 1. Maksymalna dozwolona wartość wynosi 2 147 483 648.

Length: Wyrażenie numeryczne, które zwraca liczbę znaków, które chcesz zastąpić lub zwrócić. Maksymalna dozwolona wartość wynosi 2 147 483 648.

Jeśli parametr "długość" w funkcji Mid zostanie pominięty, zwracane są wszystkie znaki od punktu początkowego aż do końca ciągu.

Jeśli parametr "długość" w instrukcji Mid jest mniejszy niż długość tekstu, który ma zostać zamieniony, tekst jest skracany do określonej długości.

Tekst: Ciąg zastępujący wyrażenie w postaci ciągu (instrukcja Mid).

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Wprowadź datę w formacie międzynarodowym 'RRRR-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Prosimy o wsparcie!