Funkcja Left.

Zwraca określoną liczbę znaków (od lewej) ciągu.

Składnia:


Left (tekst As String, n As Long)

Zwracana wartość:

Ciąg

Parametry:

Tekst: Dowolny ciąg, z którego należy zwrócić znaki począwszy od lewej strony.

n: Numeric expression that specifies the number of characters that you want to return. If n = 0, a zero-length string is returned. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Poniższy przykład przekształca datę z formatu RRRR.MM.DD na format MM/DD/RRRR.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Wprowadź datę w formacie międzynarodowym 'RRRR-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Prosimy o wsparcie!