Funkcja Format

Converts a numeric expression to a string, and then formats it according to the format that you specify.

Składnia:


Format(expression [, format As String]) As String

Parametry:

expression: Numeric expression that you want to convert to a formatted string.

format: String that specifies the format code for the number. If format is omitted, the Format function works like the LibreOffice Basic Str() function.

Zwracana wartość:

Text string.

Kody formatowania

The following list describes the codes that you can use for formatting a numeric expression:

0: If expression has a digit at the position of the 0 in the format code, the digit is displayed, otherwise a zero is displayed.

If expression has fewer digits than the number of zeros in the format code, (on either side of the decimal), leading or trailing zeros are displayed. If the expression has more digits to the left of the decimal separator than the amount of zeros in the format code, the additional digits are displayed without formatting.

Decimal places in the expression are rounded according to the number of zeros that appear after the decimal separator in the format code.

#: If expression contains a digit at the position of the # placeholder in the format code, the digit is displayed, otherwise nothing is displayed at this position.

This symbol works like the 0, except that leading or trailing zeroes are not displayed if there are more # characters in the format code than digits in the expression. Only the relevant digits of the expression are displayed.

.: Symbol zastępczy przecinka dziesiętnego określa liczbę miejsc przed i po przecinku.

If the format code contains only # placeholders to the left of this symbol, numbers less than 1 begin with a decimal separator. To always display a leading zero with fractional numbers, use 0 as a placeholder for the first digit to the left of the decimal separator.

%: Multiplies the expressionby 100 and inserts the percent sign (%) where the expression appears in the format code.

E- E+ e- e+ : If the format code contains at least one digit placeholder (0 or #) to the right of the symbol E-, E+, e-, or e+, the expression is formatted in the scientific or exponential format. The letter E or e is inserted between the number and the exponent. The number of placeholders for digits to the right of the symbol determines the number of digits in the exponent.

W przypadku zastosowania symboli E-, E+, e-, e+, jeśli wykładnik jest ujemny, bezpośrednio przez wykładnikiem jest wyświetlany znak minus. Jeśli wykładnik jest dodatni, znak plus jest wyświetlany przez wykładnikiem tylko w przypadku zastosowania symboli E+ lub e+.

The thousands delimiter is displayed if the format code contains the delimiter enclosed by digit placeholders (0 or #).

Użycie kropki jako separatora tysięcy i przecinka dziesiętnego zależy od ustawień regionalnych. W przypadku wprowadzania liczb bezpośrednio w kodzie źródłowym Basic jako separatora dziesiętnego należy zawsze używać kropki. Rzeczywisty znak wyświetlany jako separator dziesiętny zależy od formatu liczb w ustawieniach systemowych.

- + $ ( ) space: A plus (+), minus (-), dollar ($), space, or brackets entered directly in the format code is displayed as a literal character.

Aby wyświetlić znaki inne niż wymienione powyżej, należy poprzedzić je odwróconą kreską ukośną (\) lub umieścić w cudzysłowie (" ").

\ : The backslash displays the next character in the format code.

Characters in the format code that have a special meaning can only be displayed as literal characters if they are preceded by a backslash. The backslash itself is not displayed, unless you enter a double backslash (\\) in the format code.

Znaki wymagające poprzedzenia ich odwróconą kreską ukośną w kodzie formatu to: literały znaków formatowania daty i godziny (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), znaki formatowania liczb (#, 0, %, E, e, przecinek, kropka) oraz znaki formatowania ciągów (@, &, <, >, !).

You can also use the following predefined number formats. Except for "General Number", all of the predefined format codes return the number as a decimal number with two decimal places.

W przypadku korzystania ze wstępnie zdefiniowanych formatów nazwa formatu musi zostać ujęta w cudzysłów.

Wstępnie zdefiniowany format

General Number: Liczby są wyświetlane tak, jak zostały wprowadzone.

Waluta: Wstawia znak dolara przed liczbą i umieszcza liczby ujemne w nawiasach.

Fixed: Wyświetla co najmniej jedną cyfrę przed separatorem dziesiętnym.

Standardowy: Wyświetla liczby z separatorem tysięcy.

Percent: Mnoży liczbę razy 100 i dołącza do niej znak procenta.

Naukowy: Wyświetla liczby w formacie naukowym (na przykład liczba 1000 jest wyświetlana w postaci 1,00E+03).

A format code can be divided into three sections that are separated by semicolons. The first part defines the format for positive values, the second part for negative values, and the third part for zero. If you only specify one format code, it applies to all numbers.

Ustawienia regionalne dotyczące formatowania liczb, dat i walut w programie LibreOffice Basic można zmienić w następującej ścieżce: – Ustawienia językowe – Języki. W kodach formatowania Basic kropka dziesiętna (.) jest zawsze używana jako symbol zastępczy separatora dziesiętnego zdefiniowanego w ustawieniach regionalnych i będzie zastępowana przez odpowiadający jej znak.

To samo dotyczy regionalnych ustawień formatu daty, godziny i waluty. Kod formatowania Basic jest interpretowany i wyświetlany zgodnie z ustawieniami regionalnymi.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleFormat
    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")
    ' w przypadku wprowadzania liczb w kodzie źródłowym Basic, jako separatora dziesiętnego należy zawsze używać kropki.
    ' w przypadku angielskich ustawień regionalnych niniejszy przykład powoduje wyświetlenie liczby 6,328.20, natomiast w przypadku niemieckich ustawień regionalnych 6.328,20.
End Sub

Please support us!