Konwersja ASCII/ANSI w ciągach znakowych

Poniższe funkcje służą do konwersji ciągów znakowych z kodów ASCII lub ANSI oraz na te kody.

Asc Function (BASIC)

Zwraca wartość w kodzie ASCII (American Standard Code for Information Interchange) pierwszego znaku w ciągu.

Chr Function

Zwraca znak odpowiadający określonemu kodowi znaku.

Str Function

The Str function converts the contents of variables into a string. It handles numeric values, dates, strings and currency values.

Positive numbers are preceded by a blank space. Negative numbers are preceded by a minus sign.

note

For numeric values the string returned by the Str function is locale-independent. Hence the dot is used as the decimal separator when needed.


If a string is passed as argument, it is returned without any changes.

Dates are converted into locale-dependent strings.

Val Function

Use the Val function to convert a string that represents a number into numeric data type.

note

The string passed to the Val function is locale-independent. This means that commas are interpreted as thousands separators and a dot is used as the decimal separator.


CByte Function

Converts a string or a numeric expression to the Byte type.

Prosimy o wsparcie!