Konwersja ASCII/ANSI w ciągach znakowych

Poniższe funkcje służą do konwersji ciągów znakowych z kodów ASCII lub ANSI oraz na te kody.

Funkcja Asc (BASIC)

Zwraca wartość w kodzie ASCII (American Standard Code for Information Interchange) pierwszego znaku w ciągu.

Funkcja Chr

Zwraca znak odpowiadający określonemu kodowi znaku.

Funkcja Str

Funkcja Str konwertuje zawartość zmiennych na ciąg znaków. Obsługuje wartości liczbowe, daty, ciągi znaków i wartości walut.

Liczby dodatnie są poprzedzone spacją. Liczby ujemne poprzedzone są znakiem minus.

note

W przypadku wartości liczbowych ciąg zwracany przez funkcję Str jest niezależny od ustawień regionalnych. Stąd kropka jest używana jako separator dziesiętny w razie potrzeby.


Jeśli ciąg zostanie przekazany jako argument, zostanie zwrócony bez żadnych zmian.

Daty są konwertowane na łańcuchy zależne od ustawień regionalnych.

Funkcja Val

Użyj funkcji Val, aby przekonwertować ciąg reprezentujący liczbę na numeryczny typ danych.

note

Ciąg znaków przekazany do funkcji Val jest niezależny od ustawień regionalnych. Oznacza to, że przecinki są interpretowane jako separatory tysięcy, a kropka jako separator dziesiętny.


Funkcja CByte

Konwertuje ciąg znaków lub wyrażenie numeryczne na typ Byte.

Prosimy o wsparcie!