Funkcja IsUnoStruct

Zwraca wartość True (prawda), jeśli obiekt stanowi strukturę typu Uno.

Składnia:

IsUnoStruct( typ_Uno )

Zwracana wartość:

Boolean

Parametry:

Typ_Uno: Obiekt typu Uno

Przykład:


Sub Main
Dim bIsStruct
' Utworzenie instancji usługi
Dim oSimpleFileAccess
oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )
bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )
MsgBox bIsStruct ' Wyświetla wartość False (fałsz), ponieważ oSimpleFileAccess NIE jest strukturą
' Utworzenie instancji struktury Property
Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property
bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )
MsgBox bIsStruct ' Wyświetla wartość True (prawda), ponieważ aProperty jest strukturą
bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )
MsgBox bIsStruct ' Wyświetla wartość False (fałsz), ponieważ 42 NIE jest strukturą
End Sub

Prosimy o wsparcie!