Funkcja HasUnoInterfaces

Sprawdza, czy obiekt Uno programu Basic obsługuje określone interfejsy Uno.

Zwraca wartość True (prawda), jeśli wszystkie podane interfejsy Uno są obsługiwane, w przeciwnym razie zwracana jest wartość False (fałsz).

Składnia:

HasUnoInterfaces( oTest, nazwa_interfejsu_Uno1 [, nazwa_interfejsu_Uno2, ...])

Zwracana wartość:

Bool

Parametry:

oTest: Obiekt Basic Uno, który należy sprawdzić.

Nazwa_interfejsu_Uno: Lista nazw interfejsów Uno.

Przykład:


    bHas = HasUnoInterfaces( oTest, "com.sun.star.beans.XIntrospection" )

Prosimy o wsparcie!