Funkcja LBound

Zwraca dolną granicę tablicy.

Składnia:


LBound (nazwa_tablicy[, wymiar])

Zwracana wartość:

Long

Parametry:

nazwa_tablicy: Nazwa tablicy, dla której należy obliczyć górną (Ubound), dolną (LBound) granicę wymiaru.

[wymiar]: Liczba całkowita określająca, dla którego wymiaru należy obliczyć górną (Ubound) lub dolną (LBound) granicę. Jeśli wartość ta nie jest określona, domyślnie przyjmowany jest pierwszy wymiar.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

9 Indeks poza zakresem

Przykład:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' zwraca 10
  Print UBound(v) ' returns 20
End Sub ' VectorBounds
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' returns 10 20
  Print LBound(t(),2) ' returns - 5
  Print UBound(t,2) ' returns 70
End Sub ' TableBounds

Prosimy o wsparcie!