Funkcja IsArray

Określa, czy zmienna jest polem danych w tablicy.

Składnia:


IsArray (zmienna)

Zwracana wartość:

Boolean

Parametry:

Zmienna: Dowolna zmienna, która ma zostać sprawdzona, czy została zadeklarowana jako tablica. Jeśli zmienna jest tablicą, funkcja zwraca wartość True (prawda), w przeciwnym przypadku False (fałsz).

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleIsArray
Dim sDatf(10) As String
    Print isarray(sdatf())
End Sub

Prosimy o wsparcie!