Instrukcja ReDim

Declares or redefines variables or arrays.

Składnia:

ReDim Statement diagram


ReDim [Preserve] variable [(start To end)] [As type-name][, variable2 [(start To end)] [As type-name][,...]]

Optionally, add the Preserve keyword to preserve the contents of the array that is redimensioned. ReDim can only be used in subroutines.

Parametry:

variable: Any variable or array name.

typename: Keyword that declares the data type of a variable.

primitive data types fragment

Byte: Byte variable (0-255)

Boolean: Boolean variable (True, False)

Currency: Currency variable (Currency with 4 Decimal places)

Date: Zmienna daty

Double: Double-precision floating-point variable (1,79769313486232 x 10E308 - 4,94065645841247 x 10E-324)

Integer: Zmienna typu liczba całkowita (w zakresie od -32768 do 32767)

Long: Zmienna typu liczba całkowita długa (w zakresie od -2 147 483 648 do 2 147 483 647)

Object: Object variable (Note: this variable can only subsequently be defined with Set!)

Single: Zmienna zmiennoprzecinkowa typu pojedyncza precyzja (w zakresie od 3,402823 x 10E38 do 1,401298 x 10E-45).

String: Zmienna w postaci ciągu znaków składająca się z maksymalnie 64 000 znaków ASCII.

Variant: Variant variable type (contains all types, specified by definition). If a type name is not specified, variables are automatically defined as Variant Type, unless a statement from DefBool to DefVar is used.

object: Universal Network object (UNO) object or ClassModule object instance.

char: Special character that declares the data type of a variable.

Type declaration characters fragment

In LibreOffice Basic, you do not need to declare variables explicitly. However, you need to declare arrays before you can use them. You can declare a variable with the Dim statement, using commas (,) to separate multiple declarations. To declare a variable type, enter a type-declaration character following the name or use a corresponding type keyword name.

Declaration character

Variable type name

%

Integer

&

Long

!

Single

#

Double

$

String

@

Currency


array: Array declaration.

array fragment

start, end: Numerical values or constants that define the number of elements (NumberElements=(end-start)+1) and the index range.

start and end can be numerical expressions if ReDim is applied at the procedure level.

LibreOffice Basic obsługuje tablice jedno- lub wielowymiarowe zdefiniowane jako określony typ zmiennych. Tablice stosuje się w programach zawierających listy lub tabele, które należy edytować. Zaletą tablic jest możliwość adresowania pojedynczych elementów za pomocą indeksów, które mogą być wyrażeniami numerycznymi lub zmiennymi.

Arrays are declared with the Dim statement. There are multiple ways to define the index range:


 Dim text(20) As String ' 21 elements numbered from 0 to 20
 Dim value(5 to 25) As Integer ' 21 values numbered from 5 to 25
 Dim amount(-15 to 5) As Currency ' 21 amounts (including 0), numbered from -15 to 5
 REM Two-dimensional data field
 Dim table$(20,2) ' 63 items; from 0 to 20 level 1, from 0 to 20 level 2 and from 0 to 20 level 3.

You can declare an array types as dynamic if a ReDim statement defines the number of dimensions in the subroutine or the function that contains the array. Generally, you can only define an array dimension once, and you cannot modify it. Within a subroutine, you can declare an array with ReDim. You can only define dimensions with numeric expressions. This ensures that the fields are only as large as necessary.

Przykład:


Sub ExampleRedim
  Dim iVar() As Integer, iCount As Byte
  ReDim iVar(5) As Integer
  For iCount = 1 To 5
    iVar(iCount) = iCount
  Next iCount
  ReDim iVar(10) As Integer
  For iCount = 1 To 10
    iVar(iCount) = iCount
  Next iCount
End Sub

Please support us!