Instrukcja Const

Określa jeden lub więcej identyfikatorów jako stałe.

Stała to zmienna, która pomaga poprawić czytelność programu. Stałe nie są zdefiniowane jako określony typ zmiennej, ale są używane jako symbole zastępcze w kodzie. Stałą można zdefiniować tylko raz i nie można jej modyfikować.

Składnia:

Składnia Const


[Global|Private|Public] Const name = expression[, ...]

Parametry:

name: Dowolny identyfikator zgodny ze standardowymi konwencjami nazewnictwa zmiennych.

expression: Dowolne wyrażenie literowe.

Typ danych musi zostać pominięty. Gdy biblioteka zostanie załadowana do pamięci, LibreOffice Basic wewnętrznie konwertuje kod programu, tak że za każdym razem, gdy używana jest stała, zdefiniowane wyrażenie ją zastępuje.

Zakres

Domyślnie stałe są definiowane jako prywatne w modułach i procedurach. Stałe mogą być upublicznione lub globalne, aby mogły być używane ze wszystkich modułów, ze wszystkich bibliotek Basic.

Specyfikatorów Global, Private i Public można używać tylko dla stałych modułów.

Przykład:


 Const EARTH = "♁" ' zakres modułu
 Private Const MOON = "☾" ' zakres modułu
 Public Const VENUS="♀", MARS="♂" ' zakres publiczny
 Global Const SUN = "☉", STAR = "☆" ' zakres publiczny
 
 Sub ExampleConst
   Const SUN = 3 * 1.456 / 56 ' SUN jest lokalna
   MsgBox SUN,, MOON ' stała globalna SUN pozostaje niezmieniona
   Const Pgm = "Program", Var = 1.00
   MsgBox Pgm & " " & Var, , VENUS &" and "& MARS
 End Sub

Instrukcja Enum

Instrukcja Type

Prosimy o wsparcie!