Funkcja CBool

Przekształca porównanie ciągów lub wyrażeń numerycznych w wyrażenie logiczne lub przekształca pojedyncze wyrażenie numeryczne w wyrażenie logiczne.

Składnia:


CBool (wyrażenie1 {= | <> | < | > | <= | >=} wyrażenie2) lub CBool (liczba)

Zwracana wartość:

Wartość logiczna

Parametry:

Wyrażenie1, wyrażenie2: Dowolne ciągi lub wyrażenia numeryczne, które mają zostać porównane. Jeśli wyrażenia są zgodne z operatorem, funkcja CBool zwraca wartość True (prawda), w przeciwnym przypadku False (fałsz).

Liczba: Dowolne wyrażenie numeryczne, które ma zostać przekształcone. Jeśli wyrażenie jest równe 0, funkcja zwraca wartość False (fałsz), w przeciwnym razie zwracana jest wartość True (prawda).

Poniższy przykład korzysta z funkcji CBool w celu oszacowania wartości zwracanej przez funkcję Instr. Funkcja sprawdza, czy zdanie wprowadzone przez użytkownika zawiera słowo "jest".

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleCBool
Dim sText As String
  sText = InputBox("Wpisz krótkie zdanie:")
  ' Sprawdzenie, czy zdanie zawiera słowo "jest".
  ' Zamiast linii poleceń
  ' If Instr(Input, "jest")<>0 Then...
  ' zastosowano funkcję CBool w następujący sposób:
  If CBool(Instr(sText, "jest")) Then
    MsgBox "Wprowadzone zdanie zawiera słowo »jest«!"
  EndIf
End Sub

Please support us!