Funkcja CBool

Konwertuje wyrażenie lub zestaw wyrażeń na wartość logiczną. Wyrażenie składa się z ciągów znaków, liczb i operatorów. W wyrażeniach dozwolone są porównania, operatory logiczne lub matematyczne.

Składnia:


 CBool (expression As Variant) As Boolean

expression może być liczbą lub zbiorem złożonych wyrażeń.

Zwracana wartość:

Typ logiczny

Parametry:

expression: Wyrażenie logiczne, formuła matematyczna, wyrażenie numeryczne lub zestaw wyrażeń połączonych z operatorami. Podczas oceny wyrażenia operatory logiczne mają pierwszeństwo przed operatorami porównania , które z kolei mają pierwszeństwo przed operatorami matematycznymi.

expression może być liczbą lub wzorem matematycznym. Kiedy jest równe 0, zwracane jest False, w przeciwnym razie zwracane jest True.

Można łączyć wiele wyrażeń, takich jak expr1 [[{operator] expr2]..]. expr1 i expr2 mogą być dowolnymi wyrażeniami łańcuchowymi lub liczbowymi, które chcesz obliczyć. CBool łączy wyrażenia i zwraca True lub False. operator może być operatorem matematycznym, operatorem logicznym lub operatorem porównania.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

W poniższych przykładach funkcja CBool ocenia wyrażenie logiczne, formułę matematyczną i wartość zwracaną przez funkcję Instr. Funkcja sprawdza, czy w zdaniu wprowadzonym przez użytkownika występuje znak "a".


Sub ExampleCBool
  Print CBool( 1>2 Xor 44 ) ' wynikiem jest True
  Print CBool( expression := 15 /2 -7.5 ) ' wyświetla False, ponieważ wyrażenie jest równe 0
  txt = InputBox("Wpisz krótkie zdanie:")
  Wykrywa, czy w zdaniu występuje litera "a".
  ' Zamiast linii poleceń
  ' If Instr(Input, "a")<>0 Then...
  ' zastosowano funkcję CBool w następujący sposób:
  If CBool(Instr(txt, "a")) Then
    MsgBox "W wprowadzonym zdaniu pojawia się znak »a«!"
  EndIf
End Sub

Prosimy o wsparcie!