Instrukcja Exit

Wychodzi z Do...Loop, For...Next, funkcji, właściwości lub procedury.

Składnia:


Exit Do, Exit For, Exit Function, Exit Property, Exit Sub

Parametry:

Exit Do

Instrukcja powodująca wyjście z pętli, poprawna tylko wewnątrz pętli Do...Loop. Wykonywanie programu jest kontynuowane od instrukcji następującej bezpośrednio po instrukcji Loop. Jeśli pętla Do...Loop jest zagnieżdżona, sterowanie jest przekazywane do pętli na kolejnym wyższym poziomie.

Exit For

Instrukcja powodująca wyjście z pętli, poprawna tylko wewnątrz pętli For...Next. Wykonywanie programu jest kontynuowane od pierwszej instrukcji występującej po instrukcji Next. Jeśli pętla jest zagnieżdżona, sterowanie jest przekazywane do pętli na kolejnym wyższym poziomie.

Exit Function

Powoduje natychmiastowe wyjście z procedury Function. Wykonywanie programu jest kontynuowane od instrukcji występującej po wywołaniu Function.

Exit Property

Natychmiast wychodzi z procedury Property. Wykonywanie programu jest kontynuowane od instrukcji następującej po wywołaniu Property.

Exit Sub

Powoduje natychmiastowe wyjście z podprogramu. Wykonywanie programu jest kontynuowane od instrukcji występującej po wywołaniu Sub.

Ikona notatki

Instrukcja Exit nie definiuje końca struktury i nie należy jej mylić z instrukcją End.


Przykład:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 to 10 ' Wypełnienie tablicy danymi testowymi
    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' Funkcja LinSearch poszukuje wyrażenia TextEntry w tablicy TextArray:sList():
' Wynikiem funkcji jest indeks wystąpienia wyrażenia lub wartość 0 (Null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' Odnalezione wyrażenie sItem
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Prosimy o wsparcie!