Instrukcja Function

Funkcja to blok kodu, który jest uruchamiany po wywołaniu. Funkcja jest zwykle wywoływana w wyrażeniu.

Do funkcji można przekazywać dane, zwane parametrami lub argumentami. Możesz przekazać parametr przez wartość lub przez odwołanie. Gdy przez odwołanie, modyfikacje zastosowane do parametru w funkcji zostaną odesłane z powrotem do kodu wywołującego.

Funkcja zwykle zwraca dane jako wynik.

Składnia:

Diagram instrukcji Function


 [Private | Public] Function Name[char] (argument1 [As Type][, argument2[char][,...]]) [As typename]
     instrukcje
   [Exit Function]
     instrukcje
 End Function

Parametry:

scope: Domyślny zakres funkcji to Public. Zakres Private oznacza wewnętrzną procedurę modułu, która nie jest przeznaczona do użycia z innymi modułami.

name: Nazwa podprogramu, który ma zawierać wartość zwróconą przez funkcję.

arguments: Parametry, które mają zostać przekazane do podprogramu standardowego.

Fragment argumentu

Fragment argumentu


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  
Parametry

Optional: Argument nie jest obowiązkowy.

ByRef: Argument jest przekazywany przez odwołanie. Wartość domyślna to WgRef.

ByVal: Argument jest przekazywany przez wartość. Jego wartość może być modyfikowana przez wywoływaną procedurę.

char: Wpisz znak deklaracji.

typename: Pierwotna nazwa typu danych. Można również określić typy zdefiniowane w bibliotece lub module.

= expression: Określ domyślną wartość argumentu, odpowiadającą zadeklarowanemu typowi. Optional jest konieczne dla każdego argumentu określającego wartość domyślną.

ParamArray: Użyj ParamArray, gdy liczba parametrów jest nieokreślona. Typowym scenariuszem jest funkcja zdefiniowana przez użytkownika programu Calc. Użycie ParamArray powinno być ograniczone do ostatniego argumentu procedury.

tip

Używanie ParamArray lub = expression wymaga umieszczenia Option Compatible przed kodem programu wykonywalnego w module.


warning

Podczas używania argumentów Option VBASupport 1, Optional bez wartości domyślnej (= expression) są inicjowane zgodnie z ich typem danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy Variant.


Fragment Typename

Fragment prymitywnych typów danych


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
Fragment znaku

Znaki deklaracji typu


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Przykłady:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 to 10 ' Wypełnienie tablicy danymi testowymi
    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' Funkcja Linsearch poszukuje wyrażenia TextEntry w tablicy TextArray:sList():
' Wynikiem funkcji jest indeks wystąpienia wyrażenia lub wartość 0 (Null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' Odnalezione wyrażenie sItem
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Prosimy o wsparcie!